สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 14 1. นางสาวชนิดา  มาศเลี่ยม
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐวดี  ถนอมกาย
2. เด็กชายปรมินทร์  คำแดง
3. เด็กหญิงเพื่อนมกรา  แถกระโทก
 
1. นายอิทธิคุณ  ถวิลไพร
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 39 เข้าร่วม 15 1. นางสาวจิรนันท์  ธรรมะ
2. นางสาวธิดารัตน์  จิตรมา
3. นางสาวปิ่นมุกข์  หอมหวล
 
1. นางการุญภรณ์  ธีระกุลพิศุทธิ์
2. นายฉัตรมงคล  สีประสงค์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงนพวรรณ  อัศวานุรักษ์
2. เด็กหญิงศิรประภา  นาถิม
 
1. นายวีระยุทธ  ลาศสะสุด
2. นางสาวกุลญาดา  วงค์จันทร์