สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวจิราพร  ประสงค์เงิน
2. นางสาวปรียาลักษณ์  ปรีชาสุนทร
3. นางสาวหนึ่งธิดา  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวชาริกา  เนื่องจำนงค์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงนฤมล  บิดาทุม
2. เด็กชายศิริชัย  ศรีศุภผุดผ่อง
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  กลิ่นบุญมา
2. นางสาวชนิศร  เพ็ชรฉนวน
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงกรรฑิตา  วาจามั่น
2. เด็กชายทศวรรษ  รัตนชลธาร
3. เด็กชายเอกราช  สุภาพ
 
1. นางการุญภรณ์  ธีระกุลพิศุทธิ์
2. นางอาภากร  กระจายกลาง
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 66.5 ทองแดง 8 1. นางสาวรุจิรา  ขันมณี
2. นางสาวสิริยากร  เพิ่มชาติ
3. นางสาวสุภาพร  บุรานะผาย
 
1. นางสาวสินจัย  นกไธสง
2. นางสาวมัทนา  พรมชนะ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 63 ทองแดง 9 1. เด็กชายชัยพร  ทองสุข
 
1. นายกมล  โพธิโชติ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 60.2 ทองแดง 4 1. เด็กชายกฤตรน  บัวคำ
2. เด็กชายกิตติศักร์  อนุกูล
3. เด็กชายธนกฤต  บุญเรือง
4. เด็กชายอิทธิชัย  ระย้าแดง
5. เด็กชายเสรี  พรมลี
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 61 ทองแดง 6 1. นางสาวชาลีน่า  นิจเช่อ
 
1. นางสาวณัฐชยา  รักษา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 65 ทองแดง 5 1. เด็กชายกัลยกร  สัมพันธ์
2. เด็กชายวงศธร  เกตุแจ้
 
1. นางสาวรัตติยาพร  ศรีบริบูรณ์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 4 1. นายเจนณรงค์  ฟุ้งสายชล
 
1. นางสาวรัตติยาพร  ศรีบริบูรณ์
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 68 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณัฐอัฐภิญญา  วิโนทพรรษ์
2. เด็กชายธรรนูญ  นิลเทศ
 
1. นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ
2. นางสาวภัณฑิรา  ชนะศุภประภา
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 61 ทองแดง 9 1. นางสาวภาดา  ศรีสง่า
2. นางสาวสุชานันท์  คงรัตนประเสริฐ
 
1. นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ
2. นายวีรยุทธ  ลาศสะสุด