สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 78 เงิน 6 1. นางสาวนิภา  ไชยวุฒิ
 
1. นางจิลาวัลย์   สัญญาวิรัตน์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 72.5 เงิน 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  หงสา
 
1. นางสมทรง  แก้วมณี
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสิรินทรา  วราห์คำ
 
1. นางสาวสกุลรัตน์  ประทุมสิทธิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 74 เงิน 6 1. นางสาวสรัยรัชต์  กุลสินสถาพร
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวรพีพัฒน์  พูโคตร
 
1. นายณัฐกัณ  เหมขุนทด
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 79 เงิน 4 1. เด็กหญิงณัฐรัตน์  นิตย์ปลอด
2. เด็กหญิงสิริรัตน์  บัวประเสริฐ
 
1. นางสาวกานต์พิชชา  พูลชัย
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 75 เงิน 5 1. นางสาวกัลยา  เมฆาเคลื่อน
 
1. นางสาวชาริกา  เนื่องจำนงค์
 
8 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 71 เงิน 5 1. เด็กหญิงชญานินทร์  ชัยบุรัมย์
2. เด็กหญิงวรรณภา  พันธุเวช
3. เด็กหญิงสายพิณ  รุณสอาด
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงศ์สุนทร
2. นางสาวปิยนุช  แต้มทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 75.2 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  กระชั้น
2. เด็กชายอนณ  เทียงบางพลี
3. เด็กชายอัมรินทร์  ธรรมรัตน์
 
1. นางสาวพราวนภา  แก้วลุน
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.4-ม.6 70 เงิน 5 1. นางสาวชุติมณฑน์  กลิ่นวิชิต
2. นางสาวยูลดา  กาญบุตร
3. นางสาวสุริภา  ปรังประโคน
 
1. นางสาวสินจัย  นกไธสง
2. นายณัฐวุฒิ  ค้ำชู
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 4 1. เด็กหญิงวิลาสินี  สุวรรณคำ
2. เด็กหญิงหัทยา  เจริญล้น
 
1. นางสาวอัจฉรา  วงศ์สุนทร
 
12 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 79 เงิน 4 1. นางสาวหทัยชนก  ชลพันธุ์
2. นางสาวเวธิกา  ชาสงวน
 
1. นางสาวสินจัย  นกไธสง
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 73.67 เงิน 8 1. นายจักราวุฒิ  ผัดอิ่น
2. นางสาวปานวดี  ภาษี
 
1. นายธนพัฒน์  บุระทอน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพรินทร์
 
14 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นางสาวธัญชนก  สารีผล
2. นายอธิวัฒน์  บุติมาลย์
 
1. นางปรีญาพัชญ์  มาลารัตน์ธนากิจ
2. นายชนก  สังคะรินทร์
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงธัญญาพร  สวยสม
 
1. นายจิรพงศ์  กลับสงวน
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 76 เงิน 9 1. นางสาววิไลพร  กัมพลอิสราภรณ์
 
1. นายจิรพงศ์  กลับสงวน
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 76 เงิน 4 1. นายอานันท์  จันทร์ศรี
 
1. นายกมล  โพธิโชติ
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 72 เงิน 8 1. เด็กหญิงนัชชา  กันยก
 
1. นางสาวศรุตา  จันทขันธ์
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวบุญนภา  สังขฤกษ์
 
1. นางสาวชิดชนก  วงษ์ศรีหทัย
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 75 เงิน 8 1. นายณัฐพล  เพ็ญสุนทร
2. นายวิทยา  ชื่นศิริ
3. นายอลิลาภ  ใจเฉื่อย
4. นายเมธาวิน  ไม้ทอง
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 70 เงิน 7 1. เด็กชายอำนาจ  บุรินทร์
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.4-ม.6 77.4 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายสหัสวรรษ  บัวใจ
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.6 เงิน 4 1. นายวิทยา  ชื่นศิริ
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.8 เงิน 5 1. เด็กหญิงนิรชา  เหลืองเรณู
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
25 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 74.6 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  ไหมจันทึก
2. เด็กหญิงชลธิชา  สุริเทศ
3. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ร่มเย็น
4. เด็กหญิงนภาพรรณ  คันถา
5. เด็กหญิงสิริวิมล  อินทร์สุข
 
1. นางสาวรักษินาท  พิมพ์แดง
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงจิราวดี  เธาะไธสง
 
26 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 71.66 เงิน 5 1. เด็กชายเหมมิญช์  เกสวงษ์โรจน์
 
1. นางสาวอลิชา  แซ่ว้า
 
27 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงจรรยพร  มณีศรี
2. เด็กหญิงปุณยาพร  จิระธรรมวรวุฒิ
3. เด็กหญิงรุจิรัตน์  พงษ์สุระ
 
1. นายอัมรินทร์  เขื่อนเมือง
 
28 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 72.8 เงิน 6 1. นางสาวจุฑารัตน์  ไชยแสง
2. นางสาวปิยฉัตร  ตากูล
3. นางสาวรัตติยากร  บุญจง
 
1. นางอุษา  บานเย็น
 
29 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.4-ม.6 71 เงิน 4 1. นางสาวจตุพร  คุ้มสุวรรณ
2. นางสาวชฎาภรณ์  กลัดเข็มทอง
3. นางสาวรินลนี  หมื่นเขียว
 
1. นางสาวเยาวรักษ์  วงศ์ใหญ่
2. นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์