สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนแสนสุข สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 90 ทอง 4 1. เด็กชายธีรพงษ์  พูนสิริทรัพย์
 
1. นางสาวประภาพร  โทศก
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 83.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฐกานต์  เก้านพคุณ
 
1. นางสาวอรอุมา  สิทธิบูรณ์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 80.21 ทอง 5 1. เด็กหญิงกัลยรักษ์  กลิ่นสวัสดิ์
2. เด็กหญิงปณิชา  อุไรงาม
3. เด็กหญิงอธิชา  เฉลยพร
 
1. นางสาวอภิญญา  กลิ่นถือศีล
2. นางสาวกัญญานาตย์  วิเศษโวหาร
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนนธิญารัตน์  สมาแอ
2. นางสาวภูวนันท์  โรจนศิริโสภา
3. นางสาวสุธาศิณี  นิ่มน้อย
 
1. นางสาวอภิญญา  กลิ่นถือศีล
2. นางสาวกัญญานาตย์  วิเศษโวหาร
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กหญิงชลดา  ผิวงาม
2. เด็กหญิงฐนันญา  หิรัญศิริ
3. เด็กหญิงธนพร  อินธิเดช
4. เด็กหญิงพลอยมณี  วาจามั่น
5. เด็กหญิงมธุลดา  กุลาศาสตร์
 
1. นางสาวไรรา  เนื่องดิถี
2. นางนิภาวรรณ  ฐิตวัฒนพงศ์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 88 ทอง 7 1. นางสาวจิณห์จุฑา  จรัสอภิรัตกุล
2. นางสาวฉัตรฤทัย  โพธิ์เปี่ยม
3. นางสาวพัชริดา  พรล่อน
4. นายวัชรพล  ภักดี
5. นางสาวเนตรนภารัตน์  สุภิษะ
 
1. นางสาวโชติกา  แก่มแก้ว
2. นางสาวปางรัก  สำแดงเดช
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวขวัญจิรา  ขันแก้ว
2. นางสาวชมพูนุท  นาก้อนทอง
3. นางสาวชุติสรา  วิภัทราพันธุ์
4. นางสาวปาริชาติ  เกษร
5. นางสาวยุพิน  โซเซ็ง
 
1. นายตรงเจตน์  จงกลาง
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 93.33 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายโอปอ  ปิ่นประยงค์
 
1. นางนันทา  ผลบุญ
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 87.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนธร  ดวงตาปิยะชัย
 
1. นางสาวปราณี  สีฉ่ำ
 
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 87.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศิรสิทธิ์  สุปินะ
2. เด็กหญิงอัญชุลี  รัตนเดโชชัย
 
1. นายธนพัฒน์  บุระทอน
2. ว่าที่ร้อยตรีหญิงศิริภา  เทพรินทร์
 
11 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชาญชัย  คล้ายอุบล
2. เด็กชายฐนิศน์  วงษ์สุวรรณ
3. เด็กชายณัฐวุฒิ  สองเมือง
4. เด็กชายธนพรรษ  อินทไทร
5. เด็กชายธนาทร  ศรีสร้างคอม
6. เด็กชายธาดาพงษ์  สุวรรณ์จันทร์รูญ
7. เด็กชายปิยะชาติ  ไทยพร
8. เด็กชายศักดิ์ชัย  นาถิม
9. เด็กชายศิวเรศน์  ไตรอุโฆษ
10. เด็กชายสุรชัย  พรแช่ม
 
1. นายชนก  สังคะรินทร์
2. นางสาวเจนจิรา  นิ่มวัฒนกุล
 
12 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 93 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  มุ่งธัญญา
2. เด็กหญิงศศิกาญจน์  โคตรชนะ
 
1. นางปรีญาพัชญ์  มาลารัตน์ธนากิจ
2. นางสาวเจนจิรา  นิ่มวัฒนกุล
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงแพรพลอย  ชาสงวน
 
1. นางสาวศรุตา  จันทขันธ์
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนันทวรรณ  หงษ์คำ
 
1. นางสาวจตุพร  บรรเทา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นายวีรศิลป์  รุ่งกาญจนเจริญ
 
1. นางสาวจตุพร  บรรเทา
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 85 ทอง 6 1. เด็กหญิงตรีรัตน์  ท้องฟ้า
2. เด็กหญิงพูลสิน  อินทรรัสมี
 
1. นางสาวศรุตา  จันทขันธ์
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตตินี  วังคีรี
 
1. นางสาวศรุตา  จันทขันธ์
 
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววยุดี  ตรีก้อน
 
1. นางสาวจตุพร  บรรเทา
 
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชัยพร  แก้วสุมา
2. เด็กชายสรวิศ  สมวงษ์อินทร์
3. เด็กชายโชคชัย  แก้วเจริญ
 
1. นายกรกฎ  ไกรศรี
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนภรณ์  ตัณทิทรัพย์
2. นางสาววรรณวิษา  วงศ์มาก
3. นางสาวสุดารัตน์  เมืองทะ
 
1. นายกรกฎ  ไกรศรี
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.6 90.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงชรันดา  บุตรใส
2. เด็กชายตุลยวัต  เหล็กเพชร
3. เด็กชายธนะพล  ตองอ่อน
4. เด็กหญิงธิดารัตน์  เจือจันทึก
5. เด็กหญิงประภาพร  โชควิลัยเกษ
6. เด็กหญิงประภาฬรินทร์  รจิตไพรศาลสิริกุล
7. เด็กหญิงปาริชาติ  กระจาย
8. เด็กหญิงพัชรพฤกษ์  เจียรประวัติ
9. เด็กหญิงพิชญา  ก่อศิริมงคลชัย
10. เด็กหญิงพิมพ์รติญา  อัครโชติเดชาธร
11. เด็กหญิงพิมพ์วิภา  ภูเยี่ยมใจ
12. เด็กชายภูริภัทร  แพมา
13. เด็กหญิงรุจิรา  ลาพาศ
14. เด็กชายวสุ  สุขรักษ์
15. เด็กชายศุภกิตติ์  แก้วกุลบุตร
16. เด็กหญิงสิรัชชา  รุ่งสิริพัชร
17. เด็กหญิงหทัยทิพย์  พัฒนา
18. เด็กชายอนุวัฒน์  ขันแก้ว
19. นายอำนาจ  บุรินทร์
20. เด็กหญิงเสาวนีย์  แตงสี
 
1. นางสาวชิดชนก  วงษ์ศรีหทัย
2. นางสาวสุทิศา  สวัสดี
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 80 ทอง 7 1. เด็กหญิงอุรชา  ฐิตะฐาน
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.3 ทอง 4 1. นางสาวลักขณา  วงษ์สุวรรณ์
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.6 ทอง 5 1. นางสาวนรีนาถ  เหลืองเรณู
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.2 ทอง 9 1. เด็กหญิงดอกแก้ว  สีสว่าง
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 85.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวญาดา  หงษ์สุวรรณ
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายธนาวุฒิ  คณานิตย์
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงพนิดา  หงษ์จุ้ย
 
1. นายวิศว  พิมพา
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.66 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติคุณ  ไกรโหล
 
1. นางสาวศิริขวัญ  ทองคำเหลือง
 
30 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวธนัยนา  กลัดชาติ
2. นางสาวปภัสร์นันธ์  ประยูรญาติ
3. นางสาวพิชชาภา  นามประเสริฐ
 
1. นายอัมรินทร์  เขื่อนเมือง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 82 ทอง 10 1. เด็กชายณัฐวัฒ  ธรรมปัญญา
2. เด็กชายทศพร  ธาราวรรณ
 
1. นางสาวกุลญาดา  วงค์จันทร์
2. นางสาวสิวินีย์  พรหมบุตร
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 5 1. นางสาวญาดา  ถึกสถิตย์
2. นายธรรมปภณ  ฟูคำ
 
1. นางสาวกุลญาดา  วงค์จันทร์
2. นายวีระยุทธ  ลาดสะดุด
 
33 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 84 ทอง 15 1. เด็กชายฉัตรเพชร  เดชสะท้าน
2. เด็กชายพัทธดนย์  สีม่วง
 
1. นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ
2. นางสาวสิวินีย์  พรหมบุตร
 
34 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นางสาวชุติสรา  วิภัทราพันธุ์
2. นางสาวรจนา  บัวแก้ว
 
1. นางผาณิตดา  ภาณุพินทุ
2. นางสาวกุลญาดา  วงค์จันทร์
 
35 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัชธิชา  นิลอร่าม
2. เด็กหญิงนันทิยา  เหลือชม
3. เด็กชายพรเทพ  หวลอาวรณ์
 
1. นางอุษา  บานเย็น
2. นางนิภาวรรณ  ฐิตวัฒนพงศ์
 
36 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิรพัฒน์  น้อยอาอาสา
2. นางสาวสิรินพร  โกสินธ์ุวัฒนะ
3. นางสาวอภิชญา  เกตุสวัสดิ์
 
1. นางอุษา  บานเย็น
2. นางนางนิภาวรรณ   ฐิตวัฒนพงศ์
 
37 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 86.8 ทอง 4 1. เด็กหญิงพีรดา  เสริมศรี
2. เด็กหญิงวรรวิภา  สาระทนงค์
3. เด็กหญิงอรวรรณ  อุ่มออง
 
1. นางอุษา  บานเย็น
 
38 การงานอาชีพ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพิมชนก  คัทธะโส
2. เด็กชายวราวุฒิ  เกตุแย้ม
3. เด็กหญิงศุกัลยา  ศรีชมภู
 
1. นางสาวกนกวรรณ  ศรีจันทร์
2. นางสาวเยาวรักษ์  วงศ์ใหญ่