สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสิริกาณดาม์  บุญเกิด
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายเจษฎา  มิลามัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวพิมพ์นารา  ดีพาชู
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ธัญโรจภาคิน
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์ภัค  โรจน์ปรัชญารักษ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงนุชชาดา  ดีลอส ซานโตส
 
1. นายปานศิริ  ศิริเดช
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สุขเจริญโชคดี
2. เด็กหญิงภัณทิรา  รองหมื่น
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  เกตุสุขำ
 
1. นายปานศิริ  ศิริเดช
2. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวจิราภา  อู่เจริญ
2. นางสาวธนาทิพย์  เที่ยงตรง
3. นางสาวภัสรา  แซ่อุ๊ย
 
1. นายปานศิริ  ศิริเดช
2. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงตวงพร  โกกนุทาภรณ์
2. เด็กหญิงอัจฉริยา  เกตุสุขำ
 
1. นายปานศิริ  ศิริเดช
2. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพิมพ์นารา  ดีพาชู
2. นางสาวศุธิตา  รุ่งเรือง
 
1. นายปานศิริ  ศิริเดช
2. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
12 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวเทณิชชา  ชื่นชมขจรสุข
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 10 1. นายจิรกฤต  อัจฉริยะเกียรติ
 
1. นางสาวเทณิชชา  ชื่นชมขจรสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรกมล  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวชลธิดา  ดวงธนู
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นายภีมภัทร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวชลธิดา  ดวงธนู
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายนิธิกร  ธนะสูตร
2. เด็กชายภูเบศร  เขียวชอุ่ม
 
1. นายเอกชัย  แก้วข้อนอก
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายก้องภพ  ทุมมานนท์
 
1. นายเอกชัย  แก้วข้อนอก
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญสุทธิสวัสดิ์
 
1. นายเอกชัย  แก้วข้อนอก
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชณิกาญ  เขินอำนวย
 
1. นายเอกชัย  แก้วข้อนอก
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤติน  ศิลาอ่อน
2. เด็กหญิงวรินทร  ขจรกลิ่น
3. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสำลี
 
1. นางสาววาสนา  วิมล
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 13 1. นางสาวชัชฎา  วรนาทวราธร
2. นางสาวนริศรา  จักกวานน้อย
3. นางสาวมณีพร  แสงกระจ่าง
 
1. นางสาววาสนา  วิมล
2. นางสาววรรณิศา  เพ็ชรซีก
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นางสาวกัลยาพร  อุดมวุฒิวงศ์
2. นางสาวชลลดา  พิมพ์ทอง
3. นายธนกฤต  ครูศรี
 
1. นางสาววรรณิศา  เพ็ชรซีก
 
23 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายธนภัทร  วิเชียรพงษ์
2. เด็กหญิงวีรปริยา  แก่นแสง
 
1. นายสุทธิพร  ชัยกุล
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  นามศักดิ์
 
24 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 14 1. นายธันวา  ธีระสิริปรีดี
2. นางสาววันวิสา  จูสวัสดิ์
 
1. นายสุทธิพร  ชัยกุล
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สอนนอก
 
1. นางสาวจิราพร  พ่วงนาค
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวณัฐธิดา  พ้นภัยพาล
 
1. นางสาวจิราพร  พ่วงนาค
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายพสภพ  มหาศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุริตา  แสงไทย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวสุริตา  แสงไทย
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวปิ่นมนัส  สุวรรณเพชร
 
1. นางสาวภูษณิศา  วรสายัณห์
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสงค์
 
1. นางสาวภูษณิศา  วรสายัณห์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวกมลชนก  กิตติทรงธรรม
2. นายกฤษดา  ดำเนินสวัสดิ์
3. นางสาวจิรัฐพร  กงคำ
 
1. นางสาวจิราพร  พ่วงนาค
2. นางสาวภูษณิศา  วรสายัณห์
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เฉิน
2. เด็กชายณภคพล  ทองสว่าง
3. เด็กหญิงณัชชา  พูลสมบัติ
4. เด็กหญิงณัฐญาฎา  แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงนวนันท์  พูลกลั่น
6. เด็กหญิงพิฌาภรณ์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายปาณัสม์  พวงแก้ว
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ทองมาลัย
2. นางสาวณัฐวรรณ  นามมูลตรี
3. นายพัฐนนท์  สุขเสถียรวงศ์
4. นางสาวศิรดา  ศิริไพศาลเกียรติ
5. นายอภิวัน  มากล้น
6. นายอี้  จาง
 
1. นายปาณัสม์  พวงแก้ว
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาธิดา  โคตรบุตร
 
1. นายกฤษณะ  เกศวพิทักษ์
 
35 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  กิตติลาภ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  จูสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมณีมณฑ์  กุลมาลา
4. เด็กหญิงมุธิตา  เนื่องจำนงค์
5. เด็กหญิงรภัสฐ์สา  สุขเสถียรวงศ์
6. เด็กหญิงวสุธิดา  เพ็งอินทร์
7. เด็กหญิงศุภนิดา  เมืองพันธ์
8. เด็กหญิงอริสรา  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวอังศุมารินทร์  เวสา
2. นางสาวสมฤดี  โทศก
3. นางสาวอรทัย  วงอาษา
4. นายธีรวุฒิ  เพิ่มชีลอง
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 41.66 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายแมทธิว  พาล์มเมอร์
 
1. นายพิทักษ์  ศิลณรงค์
 
37 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายแมทธิว  พาล์มเมอร์
 
1. นายพิทักษ์  ศิลณรงค์
 
38 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มุทรพัฒน์
2. เด็กหญิงชญาฎา  แซ่จ๋าว
 
1. Mr.Tao  Wei
 
39 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกณิศนันท์  สุทธิธรรมศักย์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธรรมนิยมกุล
 
1. นายพิทักษ์  ศิลณรงค์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  จีนะสอน
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 8 1. นายปัณณรุจน์  ธีระภิญโญวัฒน์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  จีนะสอน
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายณัฐพงศ์  โรจนศิริพงษ์
2. นายธนาดุล  หงษ์ชุมแพ
 
1. นางสาวอริษา  แสงบุดดี
 
42 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นางสาวธนาทิพย์  เที่ยงตรง
2. นายปัณฑา  ลอออรรถพงศ์
3. นางสาวมณีวรรณ  ภูษิตวณิช
 
1. นางสาวอริษา  แสงบุดดี