สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 51.5 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงปิยาพัชร  สุขเจริญโชคดี
2. เด็กหญิงภัณทิรา  รองหมื่น
3. เด็กหญิงอัจฉริยา  เกตุสุขำ
 
1. นายปานศิริ  ศิริเดช
2. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 13 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  อุ่นแก้ว
 
1. นางสาวเทณิชชา  ชื่นชมขจรสุข
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 10 1. นายจิรกฤต  อัจฉริยะเกียรติ
 
1. นางสาวเทณิชชา  ชื่นชมขจรสุข
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกรกมล  เอี่ยมทอง
 
1. นางสาวชลธิดา  ดวงธนู
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นายภีมภัทร  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวชลธิดา  ดวงธนู
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 23.5 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงอาทิตยา  เจริญสุทธิสวัสดิ์
 
1. นายเอกชัย  แก้วข้อนอก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 55 เข้าร่วม 7 1. นางสาวชณิกาญ  เขินอำนวย
 
1. นายเอกชัย  แก้วข้อนอก
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 13 1. นางสาวชัชฎา  วรนาทวราธร
2. นางสาวนริศรา  จักกวานน้อย
3. นางสาวมณีพร  แสงกระจ่าง
 
1. นางสาววาสนา  วิมล
2. นางสาววรรณิศา  เพ็ชรซีก
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 41.66 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายแมทธิว  พาล์มเมอร์
 
1. นายพิทักษ์  ศิลณรงค์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงกณิศนันท์  สุทธิธรรมศักย์
2. เด็กหญิงสุพิชฌาย์  ธรรมนิยมกุล
 
1. นายพิทักษ์  ศิลณรงค์
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  จีนะสอน
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 42 เข้าร่วม 8 1. นายปัณณรุจน์  ธีระภิญโญวัฒน์
 
1. นางสาวเดือนเพ็ญ  จีนะสอน