สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 66 ทองแดง 10 1. นายเจษฎา  มิลามัย
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 69 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงแพรวพรรณ  วงศ์สุวรรณ
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 64 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงณัฐรดา  ธัญโรจภาคิน
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 10 1. เด็กชายนิธิกร  ธนะสูตร
2. เด็กชายภูเบศร  เขียวชอุ่ม
 
1. นายเอกชัย  แก้วข้อนอก
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤติน  ศิลาอ่อน
2. เด็กหญิงวรินทร  ขจรกลิ่น
3. เด็กหญิงอนัญญา  ศรีสำลี
 
1. นางสาววาสนา  วิมล
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 65.33 ทองแดง 14 1. นายธันวา  ธีระสิริปรีดี
2. นางสาววันวิสา  จูสวัสดิ์
 
1. นายสุทธิพร  ชัยกุล
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวกมลชนก  กิตติทรงธรรม
2. นายกฤษดา  ดำเนินสวัสดิ์
3. นางสาวจิรัฐพร  กงคำ
 
1. นางสาวจิราพร  พ่วงนาค
2. นางสาวภูษณิศา  วรสายัณห์
 
8 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 63.8 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิดาภา  กิตติลาภ
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  จูสวัสดิ์
3. เด็กหญิงมณีมณฑ์  กุลมาลา
4. เด็กหญิงมุธิตา  เนื่องจำนงค์
5. เด็กหญิงรภัสฐ์สา  สุขเสถียรวงศ์
6. เด็กหญิงวสุธิดา  เพ็งอินทร์
7. เด็กหญิงศุภนิดา  เมืองพันธ์
8. เด็กหญิงอริสรา  เชื้อผู้ดี
 
1. นางสาวอังศุมารินทร์  เวสา
2. นางสาวสมฤดี  โทศก
3. นางสาวอรทัย  วงอาษา
4. นายธีรวุฒิ  เพิ่มชีลอง