สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 78 เงิน 11 1. เด็กหญิงสิริกาณดาม์  บุญเกิด
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 72 เงิน 5 1. นางสาวพิมพ์นารา  ดีพาชู
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นายก้องภพ  ทุมมานนท์
 
1. นายเอกชัย  แก้วข้อนอก
 
4 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 70 เงิน 6 1. นางสาวกัลยาพร  อุดมวุฒิวงศ์
2. นางสาวชลลดา  พิมพ์ทอง
3. นายธนกฤต  ครูศรี
 
1. นางสาววรรณิศา  เพ็ชรซีก
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 73 เงิน 10 1. เด็กชายธนภัทร  วิเชียรพงษ์
2. เด็กหญิงวีรปริยา  แก่นแสง
 
1. นายสุทธิพร  ชัยกุล
2. นางสาวเดือนเพ็ญ  นามศักดิ์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงจันทร์เพ็ญ  สอนนอก
 
1. นางสาวจิราพร  พ่วงนาค
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 78 เงิน 8 1. นางสาวณัฐธิดา  พ้นภัยพาล
 
1. นางสาวจิราพร  พ่วงนาค
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 73 เงิน 7 1. นายพสภพ  มหาศักดิ์สวัสดิ์
 
1. นางสาวสุริตา  แสงไทย
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เนื่องจำนงค์
 
1. นางสาวสุริตา  แสงไทย
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวปิ่นมนัส  สุวรรณเพชร
 
1. นางสาวภูษณิศา  วรสายัณห์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 76 เงิน 6 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  แก้วสงค์
 
1. นางสาวภูษณิศา  วรสายัณห์
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 71 เงิน ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงญาณิศา  เฉิน
2. เด็กชายณภคพล  ทองสว่าง
3. เด็กหญิงณัชชา  พูลสมบัติ
4. เด็กหญิงณัฐญาฎา  แจ่มจำรัส
5. เด็กหญิงนวนันท์  พูลกลั่น
6. เด็กหญิงพิฌาภรณ์  กลิ่นสุคนธ์
 
1. นายปาณัสม์  พวงแก้ว
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กหญิงกานต์พิชชา  มุทรพัฒน์
2. เด็กหญิงชญาฎา  แซ่จ๋าว
 
1. Mr.Tao  Wei