สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสารสาสน์วิเทศชลบุรี สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายพงศ์ภัค  โรจน์ปรัชญารักษ์
 
1. นางสาวเจนจิรา  จินะ
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 83.33 ทอง 4 1. นางสาวกฤติยาภรณ์  ทองมาลัย
2. นางสาวณัฐวรรณ  นามมูลตรี
3. นายพัฐนนท์  สุขเสถียรวงศ์
4. นางสาวศิรดา  ศิริไพศาลเกียรติ
5. นายอภิวัน  มากล้น
6. นายอี้  จาง
 
1. นายปาณัสม์  พวงแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 85 ทอง 4 1. เด็กหญิงญาธิดา  โคตรบุตร
 
1. นายกฤษณะ  เกศวพิทักษ์
 
4 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 89 ทอง 4 1. นายณัฐพงศ์  โรจนศิริพงษ์
2. นายธนาดุล  หงษ์ชุมแพ
 
1. นางสาวอริษา  แสงบุดดี
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 85.8 ทอง 4 1. นางสาวธนาทิพย์  เที่ยงตรง
2. นายปัณฑา  ลอออรรถพงศ์
3. นางสาวมณีวรรณ  ภูษิตวณิช
 
1. นางสาวอริษา  แสงบุดดี