สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เงินสัจจา
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวธนภรณ์  ธูปเกิด
 
1. นางมณฑาทิพย์  วัฒนวงศ์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายพีรภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกรียงไกร
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอุมาพร  งามพิศ
 
1. นางมณฑาทิพย์  วัฒนวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. นายทอมมี่  จูเนียร์ แสงโยธา
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวซินฉือ  แซ่เกา
 
1. นางมณฑาทิพย์  วัฒนวงศ์
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปานวาด  เกียรติภูมิชัยศิริ
2. เด็กหญิงมณัญญาภรณ์  โชติรัตนากร
3. เด็กหญิงเบญจพร  เจิมจุติธรรม
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวกานต์มณี   งามวงษ์วาน
2. นางสาววาสิตา  วงศ์มั่นกิจการ
3. นางสาวศิริกมล  รู้เกณฑ์
 
1. นางมณฑาทิพย์  วัฒนวงศ์
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายพัสกร  ภรณ์ศรแสง
2. เด็กชายอันดามัน  บุญเรือง
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงคูฬฤดี  ทินโสม
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ปิ่นปั่น
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวพิมพ์ธิดา  แสนสุข
 
1. นางมณฑาทิพย์  วัฒนวงศ์
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิชญาพร  พลายสถิตย์
 
1. นางนิตยา  พงษ์มา
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 10 1. นายนนทกร  ภู่บุญ
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายธงยุทธ  เตชานุเคราะห์
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นายกิจชัย  บูรณะประภพ
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายธัญวัฒน์  สมบูรณ์
2. เด็กชายพชรวัฒน์  ปวริศร์โกศล
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
2. นายบันลือศักดิ์  คำขจร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นายอรัญธรรพ์  กล้าตลุมบอน
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  อุ่นทรพันธ์ุ
 
1. นางสาวบุษยารัตน์  วันสุพงศ์
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 6 1. นางสาวปภาวิน  ศิริโต
 
1. นางสาวบุษยารัตน์  วันสุพงศ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายธนยศ  คลาร์เนอร์
2. เด็กชายธนัตถ์  ไตรรัตนวนิช
3. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางอัจฉรา  หลานวงษ์
2. นางสาวดรุณี  ใจเย็น
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวกรวีร์  ชีวพันธ์
2. นายตะลันต์  นามวงศ์กา
3. นางสาวศศิวิมล  วิทยพัฒนาพร
 
1. นางอัจฉรา  หลานวงษ์
2. นางจีรดา  กิลล์แมน นามวงศ์กา
 
23 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญยา  ลีนา
2. เด็กหญิงนีรชา  อินปิง
 
1. นายศรัทธา  สิงสถิต
 
24 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายกฤษฐาพงศ์  นันทน์ญาพัฒน์
2. นายจักรภัชร  เต็งเรืองกิจ
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญส่ง
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายบุณพจน์  วิสาลศิลป์
 
1. นายไพโรจน์  จันทรโชติ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวจุฑารัตน์  ชัยโคตร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ประดิษจา
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายศรัณ  แซ่ย่าง
 
1. นายไพโรจน์  จันทรโชติ
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสิริธารา  ไวยวรณ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ประดิษจา
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพัชญ์นันท์  โชคพิกุลทอง
 
1. นางสาวอาทิตยา  ประดิษจา
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายภัพพงค์  นิธิศศินันท์
 
1. นายไพโรจน์  จันทรโชติ
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐนรี  เลี้ยงวณิชย์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ประดิษจา
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงคูฬฤดี  ทินโสม
 
1. นายไพโรจน์  จันทรโชติ
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายบดินทร์  ปวีรวัตร์ภูรี
 
1. นางสาวอาทิตยา  ประดิษจา
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรวัฒน์  คงปิติ
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงมานิตา  เริญไธสง
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  คงปิติ
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 6 1. นายนวสิทธิ์  มิตตะโก
 
1. นางปรนินท์  นาคามูร่า
 
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงมานิตา  เริญไธสง
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 6 1. นางสาวปพิชญา  คณะรินทร์
 
1. นางปรนินท์  นาคามูร่า
 
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทพงศ์  ระจิตดำรงค์
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. นางสาววาเลนตินา  บรูโน
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปพิชญา  คณะรินทร์
 
1. นางปรนินท์  นาคามูร่า
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวิทย์  เชื่อพุทธ
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษณ์  คล้อยสวาท
 
1. นางสาวปรนินท์  นาคามูร่า
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 1. นางสาววาเลนตินา  บรูโน
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปพิชญา  คณะรินทร์
 
1. นางปรนินท์  นาคามูร่า
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.32 เงิน 6 1. เด็กหญิงอลิสา  โจ วิลเลี่ยมส์
 
1. นางสาวปาริณี  กอสัมพันธ์
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวพัชญ์นันท์  โชคพิกุลทอง
 
1. Mr.Theodric  Inthaphom
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงรัตนวดี  ขวัญธนเกษม
 
1. นางสาวศันสนีย์  คีรีบวร
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.66 เงิน 10 1. นางสาวคนธรส  วัชรประภากรกุล
 
1. Mr.Theodric  Inthaphom
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.99 ทองแดง 5 1. เด็กชายเนลสัน  อิฐงาม แคทเทอร์โมล
 
1. นางสาวปาริณี  กอสัมพันธ์
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 43.66 เข้าร่วม 8 1. นางสาวทักษพร  สมเกียรติ
 
1. Mr.Theodric  Inthaphom
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรนภัส  พรสกุลไพศาล
2. เด็กหญิงอลีนา  ตัณ
 
1. นางภัคพร  สัตย์ซื่อ
2. นางสาววิชุตา  ฟักแก้ว
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวกัณฐิกา  สินทรัพย์
2. นายธนสิน  ทวีอภิรดีมั่นคง
 
1. นางภัคพร  สัตย์ซื่อ
2. นางสาววิชุตา  ฟักแก้ว
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชราภา  พลอยมณี
2. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  เจริญวัยวีรกุล
 
1. นางสาวปาริณี  กอสัมพันธ์
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปานชีวา  หลงพิมาย
 
1. Mr.Theodric  Inthaphom
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นายกิจชัย  บูรณะประภพ
2. นายเจสัน  เวอร์สตายน์
 
1. นายวรวุฒิ  เพตาเสน
 
58 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76.4 เงิน 6 1. นางสาวณปภัช  อภิรัตนโภคิน
2. นางสาวนันท์นภัสร์ภร  รัตนสากล
3. นางสาวอาทิตญา  กิตยานุกรณ์
 
1. นางบุญญากร  แก่นสาร
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ออกกิจวัตร
2. เด็กหญิงพิชญาพร  พลายสถิตย์
3. เด็กหญิงวริศรา  แสนพงษ์
 
1. นางบุญญากร  แก่นสาร
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  บูรณะวิเชษฐกุล
2. นางสาวภารดี  ชุติวัตโชติชวาล
3. นางสาวเกศฎาพร  ไพศาลกิตติสกุล
 
1. นางสุนารี  พันธุ์พิชัย
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายตฤณ  เฉียบแหลม
2. นายนนทกร  ภู่บุญ
3. นางสาวปภาวิน  ศิริโต
 
1. นางสุนารี  พันธุ์พิชัย