สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 15 เข้าร่วม 11 1. เด็กหญิงพิชญาพร  พลายสถิตย์
 
1. นางนิตยา  พงษ์มา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 10 1. นายนนทกร  ภู่บุญ
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 30 เข้าร่วม 10 1. นายกิจชัย  บูรณะประภพ
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงปุณยวีร์  อุ่นทรพันธ์ุ
 
1. นางสาวบุษยารัตน์  วันสุพงศ์
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายบุณพจน์  วิสาลศิลป์
 
1. นายไพโรจน์  จันทรโชติ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวสิริธารา  ไวยวรณ์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ประดิษจา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 0 เข้าร่วม 1. นางสาวพัชญ์นันท์  โชคพิกุลทอง
 
1. นางสาวอาทิตยา  ประดิษจา
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 43.66 เข้าร่วม 8 1. นางสาวทักษพร  สมเกียรติ
 
1. Mr.Theodric  Inthaphom
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 7 1. นางสาวปานชีวา  หลงพิมาย
 
1. Mr.Theodric  Inthaphom