สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 65 ทองแดง 11 1. นางสาวธนภรณ์  ธูปเกิด
 
1. นางมณฑาทิพย์  วัฒนวงศ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงวรัญญา  เกรียงไกร
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 64 ทองแดง 10 1. นางสาวซินฉือ  แซ่เกา
 
1. นางมณฑาทิพย์  วัฒนวงศ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 60.25 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปานวาด  เกียรติภูมิชัยศิริ
2. เด็กหญิงมณัญญาภรณ์  โชติรัตนากร
3. เด็กหญิงเบญจพร  เจิมจุติธรรม
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 61 ทองแดง 7 1. นางสาวกานต์มณี   งามวงษ์วาน
2. นางสาววาสิตา  วงศ์มั่นกิจการ
3. นางสาวศิริกมล  รู้เกณฑ์
 
1. นางมณฑาทิพย์  วัฒนวงศ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กชายพัสกร  ภรณ์ศรแสง
2. เด็กชายอันดามัน  บุญเรือง
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวพิมพ์ธิดา  แสนสุข
 
1. นางมณฑาทิพย์  วัฒนวงศ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 64 ทองแดง 4 1. เด็กชายธงยุทธ  เตชานุเคราะห์
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
9 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 9 1. เด็กชายธัญวัฒน์  สมบูรณ์
2. เด็กชายพชรวัฒน์  ปวริศร์โกศล
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
2. นายบันลือศักดิ์  คำขจร
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 66 ทองแดง 9 1. นายอรัญธรรพ์  กล้าตลุมบอน
 
1. นายพันศักดิ์  อุดหนุน
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 65.5 ทองแดง 6 1. นางสาวปภาวิน  ศิริโต
 
1. นางสาวบุษยารัตน์  วันสุพงศ์
 
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 62 ทองแดง 12 1. นางสาวจุฑารัตน์  ชัยโคตร
 
1. นางสาวอาทิตยา  ประดิษจา
 
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กชายภัพพงค์  นิธิศศินันท์
 
1. นายไพโรจน์  จันทรโชติ
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 63 ทองแดง 10 1. นางสาวณัฐนรี  เลี้ยงวณิชย์
 
1. นางสาวอาทิตยา  ประดิษจา
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 60 ทองแดง 11 1. นายบดินทร์  ปวีรวัตร์ภูรี
 
1. นางสาวอาทิตยา  ประดิษจา
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 65.99 ทองแดง 5 1. เด็กชายเนลสัน  อิฐงาม แคทเทอร์โมล
 
1. นางสาวปาริณี  กอสัมพันธ์
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงพัชราภา  พลอยมณี
2. เด็กหญิงวัชรีวรรณ  เจริญวัยวีรกุล
 
1. นางสาวปาริณี  กอสัมพันธ์