สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงกมลทิพย์  เงินสัจจา
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 78 เงิน 4 1. นายพีรภัทร  แซ่ฉั่ว
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงคูฬฤดี  ทินโสม
2. เด็กหญิงนพรัตน์  ปิ่นปั่น
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายธนยศ  คลาร์เนอร์
2. เด็กชายธนัตถ์  ไตรรัตนวนิช
3. เด็กชายพีรวิชญ์  บุญฤทธิ์
 
1. นางอัจฉรา  หลานวงษ์
2. นางสาวดรุณี  ใจเย็น
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 71 เงิน 5 1. นางสาวกรวีร์  ชีวพันธ์
2. นายตะลันต์  นามวงศ์กา
3. นางสาวศศิวิมล  วิทยพัฒนาพร
 
1. นางอัจฉรา  หลานวงษ์
2. นางจีรดา  กิลล์แมน นามวงศ์กา
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 71 เงิน 12 1. เด็กหญิงธัญยา  ลีนา
2. เด็กหญิงนีรชา  อินปิง
 
1. นายศรัทธา  สิงสถิต
 
7 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 72 เงิน 8 1. นายกฤษฐาพงศ์  นันทน์ญาพัฒน์
2. นายจักรภัชร  เต็งเรืองกิจ
 
1. นายบุญฤทธิ์  บุญส่ง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 72 เงิน 9 1. เด็กชายศรัณ  แซ่ย่าง
 
1. นายไพโรจน์  จันทรโชติ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายวีรวัฒน์  คงปิติ
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.6 เงิน 12 1. เด็กหญิงมานิตา  เริญไธสง
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรวัฒน์  คงปิติ
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 72.6 เงิน 6 1. นายนวสิทธิ์  มิตตะโก
 
1. นางปรนินท์  นาคามูร่า
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.2 เงิน 7 1. เด็กหญิงมานิตา  เริญไธสง
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 77.6 เงิน 6 1. นางสาวปพิชญา  คณะรินทร์
 
1. นางปรนินท์  นาคามูร่า
 
15 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนันทพงศ์  ระจิตดำรงค์
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
16 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 74 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายจิรวิทย์  เชื่อพุทธ
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
17 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.4-ม.6 70.2 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษณ์  คล้อยสวาท
 
1. นางสาวปรนินท์  นาคามูร่า
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 70.32 เงิน 6 1. เด็กหญิงอลิสา  โจ วิลเลี่ยมส์
 
1. นางสาวปาริณี  กอสัมพันธ์
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงรัตนวดี  ขวัญธนเกษม
 
1. นางสาวศันสนีย์  คีรีบวร
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 75.66 เงิน 10 1. นางสาวคนธรส  วัชรประภากรกุล
 
1. Mr.Theodric  Inthaphom
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 74 เงิน 8 1. เด็กหญิงพรนภัส  พรสกุลไพศาล
2. เด็กหญิงอลีนา  ตัณ
 
1. นางภัคพร  สัตย์ซื่อ
2. นางสาววิชุตา  ฟักแก้ว
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 79 เงิน 6 1. นางสาวกัณฐิกา  สินทรัพย์
2. นายธนสิน  ทวีอภิรดีมั่นคง
 
1. นางภัคพร  สัตย์ซื่อ
2. นางสาววิชุตา  ฟักแก้ว
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 76.4 เงิน 6 1. นางสาวณปภัช  อภิรัตนโภคิน
2. นางสาวนันท์นภัสร์ภร  รัตนสากล
3. นางสาวอาทิตญา  กิตยานุกรณ์
 
1. นางบุญญากร  แก่นสาร