สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสามมุกคริสเตียนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 87 ทอง 5 1. นางสาววาเลนตินา  บรูโน
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.4-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปพิชญา  คณะรินทร์
 
1. นางปรนินท์  นาคามูร่า
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 84.2 ทอง 5 1. นางสาววาเลนตินา  บรูโน
 
1. นางอรสา  บุญส่ง
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวปพิชญา  คณะรินทร์
 
1. นางปรนินท์  นาคามูร่า
 
5 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 83 ทอง 10 1. นายกิจชัย  บูรณะประภพ
2. นายเจสัน  เวอร์สตายน์
 
1. นายวรวุฒิ  เพตาเสน
 
6 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  ออกกิจวัตร
2. เด็กหญิงพิชญาพร  พลายสถิตย์
3. เด็กหญิงวริศรา  แสนพงษ์
 
1. นางบุญญากร  แก่นสาร
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวจิดาภา  บูรณะวิเชษฐกุล
2. นางสาวภารดี  ชุติวัตโชติชวาล
3. นางสาวเกศฎาพร  ไพศาลกิตติสกุล
 
1. นางสุนารี  พันธุ์พิชัย
 
8 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 80 ทอง 8 1. นายตฤณ  เฉียบแหลม
2. นายนนทกร  ภู่บุญ
3. นางสาวปภาวิน  ศิริโต
 
1. นางสุนารี  พันธุ์พิชัย