สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงศรินธร  แสงอรุณ
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ป้องทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฬารักษ์  สายทอง
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ป้องทองคำ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายอานนท์  ทองนุ่ม
 
1. นางสาวธนัสถา  พรหมเจริญ
 
4 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชอบมิตร
2. เด็กหญิงอธิมาตร  ไม้พลวง
3. เด็กชายอรรถพร  บุญเล่ห์
 
1. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
2. นางกานต์พิชชา  ชาภิศร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมัคร์สมาน
 
1. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศุภรดา  ทิศกระโทก
 
1. นายศุภกิจ  ทิศกระโทก
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงประกาย  ปานทอง
2. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ๊ง
 
1. นางกานต์พิชชา  ชาภิศร
2. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 1. นายธนากร  ถวิลหา
 
1. นายกานต์พิชชา  ชาภิศร
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เสนภักดี
 
1. นายวิทยา  เจริญงามทรัพย์
2. นางกฤษณา  นันทิพัฒนพงศ์
 
10 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นางสาวธัญวลัย  น่วมสิงห์
2. นางสาวนัฐ์วิกา  สมัคร์สมาน
3. นางสาวนันฑิกาญจน์  แซ่กัง
 
1. นางกฤษณา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นายวิทยา  เจริญงามทรัพย์
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.15 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นพอุบล
2. เด็กหญิงวิชญา  ฤทธิ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ประดับเพชร
 
1. นายชาติชาย  พุทธสิทธิโชค
2. นายชัชปกร  มลาศรี
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คำศรี
2. เด็กหญิงเกวลี  คณะหมวด
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำสาร
 
1. นางกฤษณา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นางสาวนริศรา  วิจิตราพันธ์
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายธนกร  เทพสวัสดิ์
2. นางสาวนัฐวัลย์  ด่านนิธิ
3. นางสาวพรรณนิภา  มงคลดี
 
1. นางกฤษณา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นางสาวนริศรา  วิจิตราพันธ์
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชัยพิลา
2. เด็กชายสิทธินนท์  ไก่แก้ว
 
1. นายชัชปกร   มลาศรี
2. นายชาติชาย  พุทธสิทธิโชค
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพล  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธนดล  ปุผาเต
 
1. นายชัชปกร   มลาศรี
2. นายชาติชาย  พุทธสิทธิโชค
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  สุขนันที
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิงห์ปฏิญญา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จิตซื่อ
4. เด็กชายสัจจะ  ป้องภัย
5. เด็กชายอรรถพร  บุญเล่ห์
 
1. นางสาวฐณิฏา  หนองใหญ่
2. นายปิติภัทธ  วัดแก้ว
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวชญานิศ  เลียวรักษ์โอฬาร
2. นางสาวบุปผา  พรหมโชติ
3. นายพงศกร  แสงทอง
4. นางสาวศิรภัสสร  ชาวดร
5. นางสาวสุพัชรี  สมใจเพ็ง
 
1. นางสาวฐณิฏา  หนองใหญ่
2. นายเสกสรร  พนมเวช
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงวริศรา  ธนูทอง
2. เด็กชายไตรภพ  หนูเหมือน
 
1. นายเสกสรร  พนมเวช
2. นางศิริลักษณ์  พนมเวช
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.67 เงิน 9 1. นางสาวนิมาภรณ์  ธูปชัย
2. นายอดิศักดิ์  ประสพเงิน
 
1. นางสาวฐณิฏา  หนองใหญ่
2. นางศิริลักษณ์  พนมเวช
 
20 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ตรียะอรุณศิริ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  อินทร์ฉาย
 
1. นายคันทรง  ไตรมาส
2. นายมนต์ชัย  ด่านปาน
 
21 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวมะลิวัลย์  วงศ์พนม
2. นางสาวสิริพร  สิงห์แสงอ่อน
 
1. นายคันทรง  ไตรมาส
2. นายมนต์ชัย  ด่านปาน
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิงห์ปฏิญญา
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สายพฤกษ์
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายศุภโชค  อดใจ
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวดวงหทัย  สัตบุตร
2. นางสาวพนิดา  แซ่โง้ว
3. นายสิทธินนท์  อันทชัย
4. นายอำพล  รัตนศรี
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
2. นายปิติภัทธ  วัดแก้ว
 
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.8 เงิน 5 1. เด็กชายอัษฎายุทธ  แสงสว่าง
 
1. นายวัชรพล  ปะวันนัง
 
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเรือง
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
 
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นางสาวศรีประภา  มานพ
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
 
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.1 ทอง 4 1. นางสาวศรีประภา  มานพ
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
 
30 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญณัท  เจริญศรี
2. เด็กหญิงจันทิรา  อุทุมพร
3. เด็กหญิงปนัดดา  หมีคุ้ม
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยิ้มแย้ม
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์ประภากุล
6. เด็กหญิงเปรมวิกา  เหนือเกตุ
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
2. นางสาวนริศรา  รอบแคว้น
 
31 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงศกร  แสงทอง
 
1. นายวิษณุกร  ปินปา
 
32 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 1. นางสาวศุภาพิชญ์  พรมนาม
 
1. นางสาววนาลี  วันเชียง
 
33 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 32.32 เข้าร่วม 11 1. นายจตุพร  ค้ำโลก
 
1. นางสาววนาลี  วันเชียง
 
34 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 8 1. นางสาวกรรณิกา  แซ่อึ่ง
2. นางสาวศศิวรรณ  ภูมินทร์ทอง
 
1. นางสาวณัฐฐานิตา  แสนคำภา
 
35 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวีรพัฒน์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงแก้ว
 
1. นางเพชรมณี  ชะงัดรัมย์
 
36 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปุริมปรัชญ์  รัตนกุลอธิติวุฒิ
 
1. นางเพชรมณี  ชะงัดรัมย์
 
37 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษ  แซ่ตั้ง
2. นางสาวจิราพร  จิตซื่อ
3. นายชลสิทธิ์  ทองจันทร์
4. นางสาวตติยา  พางาม
5. นางสาวนริศรา  พุดชา
6. นางสาววิลาวัลย์  แก้วชิน
7. นายวุฒิชัย  สอนสุภาพ
8. นางสาวสุพรรณิกา  ตอนสี
9. นางสาวสุพรรษา  ดีรัมย์
10. นางสาวอนงค์นุช  ไชยศรี
 
1. นางสาวฐณิฏา  หนองใหญ่
2. นายเสกสรร  พนเวช
 
38 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายนราวิชญ์   วิไลรัตน์
2. เด็กชายศรัณยู  ทองมา
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางศิริพร  ชมภูวงศ์
 
39 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นายธัญกร  บุญหนัก
2. นายอนุเทพ  งอนสวรรค์
 
1. นางอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
40 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายต้น  พรมวัน
2. นายวิษณุพงษ์  วิลัยพันธ์
 
1. นายปิติภัทธ  วัดแก้ว
2. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
 
41 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงประวีณา  แสนตุ้มทอง
2. เด็กหญิงสุนันทา  สีหลง
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางศิริพร  ชมภูวงศ์
 
42 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายวรภพ  เดือนเพ็ญ
2. นายศักรินทร์  วาที
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
2. นายปิติภัทธ  วัดแก้ว
 
43 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายภคพล  คมคาย
2. นายฤทธิ์ชัย  ชัยเมือง
 
1. นายปิติภัทธ  วัดแก้ว
2. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
 
44 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรินทร์  แจ่มจำรัส
2. นายณภัทร  สุธีเจริญกุล
3. นายเจษฎากร  จันทร์ศร
 
1. นายวิทยา  เอ็นดูราษฎร์
 
45 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเสริม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วตัน
3. เด็กหญิงปิยธิดา  มังคูณ
 
1. นายวิทยา  เอ็นดูราษฎร์
2. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
 
46 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิลัยรัตน์  วานิช
2. นางสาวสุภาสร  พิวิโส
3. นางสาวหญิง  ใหม่
 
1. นายวิทยา  เอ็นดูราษฎร์
2. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
 
47 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วิเศษชาติ
2. เด็กชายภัทรพล  ศรีประดิษฐ์
3. เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่กัง
 
1. นางสาวลภัส  เปรมปรีดิ์
2. นายประสิทธิ์  ฮาตระวัง
 
48 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 1. นางสาวนิศารัตน์  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวพวงมณี  ดีจิตร์
3. นางสาวศศิประพาพร  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
2. นายประสิทธิ์  ฮาตระวัง
 
49 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศพร  คมคาย
2. นายวรพรต  คงประเสริฐ
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
50 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอยู่
2. นายปฏิพล  สอนหล้า
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางศิริพร  ชมภูวงค์
 
51 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทกานนท์
2. นางสาววันดี  ทำดี
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล