สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 28 เข้าร่วม 18 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  สมัคร์สมาน
 
1. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 10 เข้าร่วม 14 1. นางสาวศุภรดา  ทิศกระโทก
 
1. นายศุภกิจ  ทิศกระโทก
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 40 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงประกาย  ปานทอง
2. เด็กชายพงศกร  แซ่อึ๊ง
 
1. นางกานต์พิชชา  ชาภิศร
2. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 1. นายธนากร  ถวิลหา
 
1. นายกานต์พิชชา  ชาภิศร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงพรทิพย์  เหลืองอ่อน
3. เด็กหญิงเจนจิรา  เสนภักดี
 
1. นายวิทยา  เจริญงามทรัพย์
2. นางกฤษณา  นันทิพัฒนพงศ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 49 เข้าร่วม 9 1. นางสาวธัญวลัย  น่วมสิงห์
2. นางสาวนัฐ์วิกา  สมัคร์สมาน
3. นางสาวนันฑิกาญจน์  แซ่กัง
 
1. นางกฤษณา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นายวิทยา  เจริญงามทรัพย์
 
7 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กชายณัฐพล  พูลสวัสดิ์
2. เด็กชายธนดล  ปุผาเต
 
1. นายชัชปกร   มลาศรี
2. นายชาติชาย  พุทธสิทธิโชค
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 32.32 เข้าร่วม 11 1. นายจตุพร  ค้ำโลก
 
1. นางสาววนาลี  วันเชียง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายวีรพัฒน์  แซ่เตียว
2. เด็กหญิงสุกัญญา  แสงแก้ว
 
1. นางเพชรมณี  ชะงัดรัมย์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 46 เข้าร่วม 6 1. นางสาวปุริมปรัชญ์  รัตนกุลอธิติวุฒิ
 
1. นางเพชรมณี  ชะงัดรัมย์