สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 64 ทองแดง 19 1. เด็กหญิงศรินธร  แสงอรุณ
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ป้องทองคำ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวจุฬารักษ์  สายทอง
 
1. นางสาวอัจฉราพรรณ  ป้องทองคำ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 68.15 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงจันทร์จิรา  นพอุบล
2. เด็กหญิงวิชญา  ฤทธิ์ประเสริฐ
3. เด็กหญิงอินทิรา  ประดับเพชร
 
1. นายชาติชาย  พุทธสิทธิโชค
2. นายชัชปกร  มลาศรี
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66.5 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงณัฐริกา  คำศรี
2. เด็กหญิงเกวลี  คณะหมวด
3. เด็กชายเกียรติศักดิ์  คำสาร
 
1. นางกฤษณา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นางสาวนริศรา  วิจิตราพันธ์
 
5 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญณัท  เจริญศรี
2. เด็กหญิงจันทิรา  อุทุมพร
3. เด็กหญิงปนัดดา  หมีคุ้ม
4. เด็กหญิงพิมพ์มาดา  ยิ้มแย้ม
5. เด็กหญิงสุภัสสรา  จันทร์ประภากุล
6. เด็กหญิงเปรมวิกา  เหนือเกตุ
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
2. นางสาวนริศรา  รอบแคว้น
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 68 ทองแดง 6 1. นายวรภพ  เดือนเพ็ญ
2. นายศักรินทร์  วาที
 
1. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
2. นายปิติภัทธ  วัดแก้ว