สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 74 เงิน 9 1. นายธนกร  เทพสวัสดิ์
2. นางสาวนัฐวัลย์  ด่านนิธิ
3. นางสาวพรรณนิภา  มงคลดี
 
1. นางกฤษณา  นันทิพัฒนพงศ์
2. นางสาวนริศรา  วิจิตราพันธ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 73 เงิน 13 1. เด็กชายปฏิภาณ  ชัยพิลา
2. เด็กชายสิทธินนท์  ไก่แก้ว
 
1. นายชัชปกร   มลาศรี
2. นายชาติชาย  พุทธสิทธิโชค
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 72.66 เงิน 11 1. เด็กหญิงวริศรา  ธนูทอง
2. เด็กชายไตรภพ  หนูเหมือน
 
1. นายเสกสรร  พนมเวช
2. นางศิริลักษณ์  พนมเวช
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 71.67 เงิน 9 1. นางสาวนิมาภรณ์  ธูปชัย
2. นายอดิศักดิ์  ประสพเงิน
 
1. นางสาวฐณิฏา  หนองใหญ่
2. นางศิริลักษณ์  พนมเวช
 
5 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กหญิงธัญญารัตน์  ตรียะอรุณศิริ
2. เด็กหญิงสุวรรณา  อินทร์ฉาย
 
1. นายคันทรง  ไตรมาส
2. นายมนต์ชัย  ด่านปาน
 
6 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวมะลิวัลย์  วงศ์พนม
2. นางสาวสิริพร  สิงห์แสงอ่อน
 
1. นายคันทรง  ไตรมาส
2. นายมนต์ชัย  ด่านปาน
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 74 เงิน 7 1. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิงห์ปฏิญญา
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นายศุภโชค  อดใจ
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.8 เงิน 5 1. เด็กชายอัษฎายุทธ  แสงสว่าง
 
1. นายวัชรพล  ปะวันนัง
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 79.33 เงิน 8 1. นางสาวศุภาพิชญ์  พรมนาม
 
1. นางสาววนาลี  วันเชียง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 75.8 เงิน 8 1. นางสาวกรรณิกา  แซ่อึ่ง
2. นางสาวศศิวรรณ  ภูมินทร์ทอง
 
1. นางสาวณัฐฐานิตา  แสนคำภา
 
12 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรกฤษ  แซ่ตั้ง
2. นางสาวจิราพร  จิตซื่อ
3. นายชลสิทธิ์  ทองจันทร์
4. นางสาวตติยา  พางาม
5. นางสาวนริศรา  พุดชา
6. นางสาววิลาวัลย์  แก้วชิน
7. นายวุฒิชัย  สอนสุภาพ
8. นางสาวสุพรรณิกา  ตอนสี
9. นางสาวสุพรรษา  ดีรัมย์
10. นางสาวอนงค์นุช  ไชยศรี
 
1. นางสาวฐณิฏา  หนองใหญ่
2. นายเสกสรร  พนเวช
 
13 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.4-ม.6 76.5 เงิน 4 1. นางสาวนิศารัตน์  คุ้มทรัพย์
2. นางสาวพวงมณี  ดีจิตร์
3. นางสาวศศิประพาพร  ผ่องแผ้ว
 
1. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
2. นายประสิทธิ์  ฮาตระวัง