สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 80 ทอง 6 1. เด็กชายอานนท์  ทองนุ่ม
 
1. นางสาวธนัสถา  พรหมเจริญ
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 86.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุดารัตน์  ชอบมิตร
2. เด็กหญิงอธิมาตร  ไม้พลวง
3. เด็กชายอรรถพร  บุญเล่ห์
 
1. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
2. นางกานต์พิชชา  ชาภิศร
 
3 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 87 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายณัชพล  สุขนันที
2. เด็กหญิงรุ่งนภา  สิงห์ปฏิญญา
3. เด็กหญิงวราภรณ์  จิตซื่อ
4. เด็กชายสัจจะ  ป้องภัย
5. เด็กชายอรรถพร  บุญเล่ห์
 
1. นางสาวฐณิฏา  หนองใหญ่
2. นายปิติภัทธ  วัดแก้ว
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 81 ทอง 5 1. เด็กหญิงศิริวรรณ  สายพฤกษ์
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 80 ทอง 6 1. นางสาวดวงหทัย  สัตบุตร
2. นางสาวพนิดา  แซ่โง้ว
3. นายสิทธินนท์  อันทชัย
4. นายอำพล  รัตนศรี
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
2. นายปิติภัทธ  วัดแก้ว
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเรือง
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 81.2 ทอง 5 1. นางสาวศรีประภา  มานพ
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 82.1 ทอง 4 1. นางสาวศรีประภา  มานพ
 
1. นายวัชรพล   ปะวันนัง
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 88.65 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายพงศกร  แสงทอง
 
1. นายวิษณุกร  ปินปา
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 81 ทอง 11 1. เด็กชายนราวิชญ์   วิไลรัตน์
2. เด็กชายศรัณยู  ทองมา
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางศิริพร  ชมภูวงศ์
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 10 1. นายธัญกร  บุญหนัก
2. นายอนุเทพ  งอนสวรรค์
 
1. นางอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นายต้น  พรมวัน
2. นายวิษณุพงษ์  วิลัยพันธ์
 
1. นายปิติภัทธ  วัดแก้ว
2. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 93 ทอง 6 1. เด็กหญิงประวีณา  แสนตุ้มทอง
2. เด็กหญิงสุนันทา  สีหลง
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางศิริพร  ชมภูวงศ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นายภคพล  คมคาย
2. นายฤทธิ์ชัย  ชัยเมือง
 
1. นายปิติภัทธ  วัดแก้ว
2. นางชรินทร์ทิพย์  มีทรัพย์
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 85.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจักรินทร์  แจ่มจำรัส
2. นายณภัทร  สุธีเจริญกุล
3. นายเจษฎากร  จันทร์ศร
 
1. นายวิทยา  เอ็นดูราษฎร์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  บุญเสริม
2. เด็กหญิงน้ำทิพย์  แก้วตัน
3. เด็กหญิงปิยธิดา  มังคูณ
 
1. นายวิทยา  เอ็นดูราษฎร์
2. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.4-ม.6 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาววิลัยรัตน์  วานิช
2. นางสาวสุภาสร  พิวิโส
3. นางสาวหญิง  ใหม่
 
1. นายวิทยา  เอ็นดูราษฎร์
2. นางสาวมานิดา  โสมณวัฒน์
 
18 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 86.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายจักรกฤษณ์  วิเศษชาติ
2. เด็กชายภัทรพล  ศรีประดิษฐ์
3. เด็กชายวีรศักดิ์  แซ่กัง
 
1. นางสาวลภัส  เปรมปรีดิ์
2. นายประสิทธิ์  ฮาตระวัง
 
19 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. นายทศพร  คมคาย
2. นายวรพรต  คงประเสริฐ
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล
 
20 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น 85 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงธิดารัตน์  ขวัญอยู่
2. นายปฏิพล  สอนหล้า
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางศิริพร  ชมภูวงค์
 
21 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวกนกวรรณ  จันทกานนท์
2. นางสาววันดี  ทำดี
 
1. นางสาวอัมไพ  บุญมี
2. นางสาวภัทธนิดา  แสนยามูล