สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสริตา  ท่าหาญ
 
1. นางสาวสุทิศา  น้ำขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวซูอา  เจิน
 
1. นางสาวพรรณิการ์  คำพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลวิตรา  พันธุ์นิธิ
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  คำโคตร
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันตา  โปรา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปกรณ์ขจรนาวิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงณัฐนิช  แซ่โง้ว
 
1. นางวรรณพร  นุชสวาสดิ์
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวสุชัญญา  อารีย์มิตร
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปกรณ์ขจรนาวิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายธนดล  รักษาพล
 
1. นางสาวสุทิศา  น้ำขาว
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กระสิน
2. เด็กหญิงสารินท์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงโยษิตา  จารุเวทตระกูล
 
1. นางสาวนภัสสร  หล้าคำมี
2. นางสาวพัชราพรรณ  คำโคตร
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตา  เจิน
2. นางสาววรรณภา  กาญจนวิสิษฐผล
3. นางสาวศรุดา  ตั้งกุลบริบูรณ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปกรณ์ขจรนาวิน
2. นางสาวพรรณิการ์  คำพล
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ชีวะสุนทร
2. เด็กหญิงธิษณา  ทันด่วน
 
1. นางสาวนภัสสร  หล้าคำมี
2. นางวรรณพร  นุชสวาสดิ์
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชัชฌา  สายมั่น
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  เสียมไหม
 
1. นางสาวนภัสสร  หล้าคำมี
2. นางสาวพัชราพรรณ  คำโคตร
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายสรรเสริญ  อุดมวัจนศักดิ์
 
1. นางสาวสุทิศา  น้ำขาว
 
13 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอัยย์  งามกิจเจริญลาภ
 
1. นางสาวดวงใจ  เจริญสุข
 
14 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นายกฤตภาส  งามเมืองแมน
 
1. นายกฤษดา  นรินทร์
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนันทพงศ์  มงคลศรีชัยชนะ
 
1. นายเอกสิทธิ์  รุ่งเบญจวรรณ
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 6 1. นายชยานันท์  กลัดเข็มทอง
 
1. นายเอกสิทธิ์  รุ่งเบญจวรรณ
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายประวีร์  จิรายุสกมล
2. เด็กชายรุจิภาส  นวการชัยดิฐ
 
1. นางสาวอรณิชา  ภูษิตขจร
2. นายเอกสิทธิ์  รุ่งเบญจวรรณ
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 1. นายสิรภัทร  สิระเวโรจน์
 
1. นายเอกสิทธิ์  รุ่งเบญจวรรณ
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณโฆษิต
 
1. นายเอกสิทธิ์  รุ่งเบญจวรรณ
 
20 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 10 1. นายอรรถวิท  พรทวีโภคทรัพย์
 
1. นางสาวบงกชรัตน์  สมานสินธุ์
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยสวัสดิ์
2. เด็กชายวราเมธ  แสงอร่าม
3. เด็กหญิงอนันตญา  นินนางกุล
 
1. นางธนัญชกานติ์  สถิรศาสตร์
 
22 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  อิกูจิ
2. เด็กหญิงตรี  จารุพิชญพิทักษ์
3. เด็กหญิงปาณิศา  ปิยมหพงศ์
 
1. นางสาวกษิณา  ฤทธิ์ตรีคูณ
2. นางสาวจิตรานนท์  สินประเสริฐ
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวจิรัชญา  อุดมแสวงทรัพย์
2. นายภูรินท์  พักเง้า
3. นางสาวอทิตา   จิตยานันท์
 
1. นายปรัชญา  จันตา
2. นางธนัญชกานติ์  สถิรศาสตร์
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายกนต์ลภวัต  รุ่งสว่าง
2. เด็กชายชนะ  ล้ำเลิศ
 
1. นางสาววนิตตา  สีทองคำ
2. นายอาทิตย์  เทียนธวัช
 
25 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กชายณัชพล  คงวิวัฒนากุล
2. เด็กชายทัตธน  พรพุทธศรี
 
1. นางสาววนิตตา  สีทองคำ
2. นายอาทิตย์  เทียนธวัช
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 10 1. นางสาวชนิดาภา  พุทธรักษ์
2. นายฐิติศักดิ์  ศักดิ์ศิริ
3. นายภัทรพล  ไพศาลยุทธ
4. นายวินท์  ภัทรพานี
5. นายเสฏฐนันท์  ถาวร
 
1. นางสาวนิธิวรรณ  เชาว์นิธิ
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีนีน  กาญจนางกูรพันธุ์
2. เด็กหญิงธัญดา  ศักดาชัย
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อภิญ
4. เด็กชายศรวีย์  ธนะเพิ่มพูล
5. เด็กชายอาทิดนย์  พฤฒิทวีวัฒน์
 
1. นายอิทธิพล  คำพฤกษ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาตาวี  ชูแจ่ม
 
1. นางสาวดวงนภา  จั่นคำ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุธีรา  คุณาธิกรกิจ
 
1. นางสาวศรัญญา  บัวฝรั่ง
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวบุญญรัตน์  สาลีกุล
 
1. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
31 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤษฎิ์กวินท์  สมุทรสินธ์ุ
 
1. นางสาวเกียรติภัทร์  ยอแซ
 
32 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวพิชามญช์ุ  หลักดี
 
1. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
 
33 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิปปัญญ์  พรรณ์สมบูรณ์
 
1. นางสาวเกียรติภัทร์   ยอแซ
 
34 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวธนิกา  เทียบแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
35 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนับพัน  ทวีชัยถาวร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
 
36 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายศุภณัฐ  เลี่ยว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงตรอง  จารุพิชญพิทักษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  มาศสุวรรณ
 
1. นางสาวเกียรติภัทร์  ยอแซ
2. นางสาวศรัญญา  บัวฝรั่ง
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพลัฏฐ์  อินทรพรอุดม
 
1. นางสาวศรัญญา  บัวฝรั่ง
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัญญา  โรจน์ศิริสถิต
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวชฎาภรณ์  คำสิงห์วงษ์
2. นางสาววิภาวี  จันทเปรมจิตต์
3. นางสาวสิตานัน  ศรีสังข์สุข
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
2. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงดมิษา  ช่วงรังษี
 
1. Mr.Jose  Magana
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงพฤศิกาญจน์   สุจิระพันธุ์
 
1. Mr.Alex  Khan
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวธันยพร  ดีมะการ
 
1. นายธรรมนูญ  รัตนมุง
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนัชย์   ธนูพราน
 
1. Mr.Eugene  Von Brandis
 
45 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเคซี่โจเซฟ  วงษ์สกุล
 
1. Mr.Andrew  Lomax
 
46 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 63.34 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยกาญจน์
2. เด็กหญิงณิชา  จอมสง่าวงษ์
3. เด็กหญิงนัทธมล  สุวรรณพิมล
4. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ไทยเดช
5. เด็กหญิงแพรวา  จิราธนกูล
 
1. Mr.Martin  Purcell
2. นางสาวอังศุรัตน์  ระยา
 
47 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยกร  งามกิจปราโมทย์
2. เด็กหญิงอภิชญา  จิตต์อารี
 
1. MissChen  Xiaoyuan
2. Mr.Shi  Tengfei
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.3 ทอง 4 1. นายจิรภัทร  พิชยามารินทร์
2. นางสาวมณีญา  จงกลแพทย์
 
1. MissZhao  Wangya
2. MissXie  Fengjiao
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพัชร  ธิมาภรณ์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองขาว
 
1. นางยอดสวรรค์  อิกูจิ
2. Miss์Nao  Fujimoto
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัณฑ์ชนิต  เทพเทศ
2. นางสาวศิริพร  กลิ่นพวง
 
1. MissFuku  Takeuchi
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวภูริวรางค์  สังข์ศิริ
 
1. Mr.Wu  Chao jie
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  เรืองนิพนธ์กิจ
 
1. Miss์Nao  Fujimoto
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตภณ  กังสานุกูล
2. นางสาวรักษดา  นำประเสริฐชัย
 
1. MissChen  Sisi
2. นายทนงศักดิ์  มิตรพร
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิชาภา  ทองดี
2. นางสาวสิริขวัญ  เจริญสุข
 
1. MissChie  Tsunemi
 
55 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนัสนันท์  เผือกศิริพิบูลย์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สัมฤทธิวณิชชา
3. เด็กหญิงอลิสา  นิชิโอะ
 
1. นางสาวนภัสสร  หล้าคำมี
2. นางสาวพัชราพรรณ  คำโคตร
 
56 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวกัลยภรณ์  กังวานวงศ์
2. นางสาวณัฐณิชา  ศิโรรัตนกุล
3. นายธนรัตน์  รุจิโรจน์สกุล
 
1. นางสาวสุทิศา  น้ำขาว
2. นางสาวพรรณิการ์  คำพล
 
57 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 14 1. นายจิรภัทร  พิชยามารินทร์
2. นายณัฐกิตต์  ศรีวังวราธรณ์
 
1. นางสาวอารีพร  ศรีสุข
 
58 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณวิณ  บัณฑุพาณิชยย์
2. เด็กหญิงนลพรรณ  วัชรจิตต์กุล
3. เด็กชายพสุ  เสงี่ยมสิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  อัศวพัชระ
2. นายกฤตภาส  โมไนยากูล