สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 4 1. เด็กหญิงอัยย์  งามกิจเจริญลาภ
 
1. นางสาวดวงใจ  เจริญสุข
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 56 เข้าร่วม 4 1. นายกฤตภาส  งามเมืองแมน
 
1. นายกฤษดา  นรินทร์
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 38 เข้าร่วม 13 1. เด็กชายนันทพงศ์  มงคลศรีชัยชนะ
 
1. นายเอกสิทธิ์  รุ่งเบญจวรรณ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 48 เข้าร่วม 6 1. นายชยานันท์  กลัดเข็มทอง
 
1. นายเอกสิทธิ์  รุ่งเบญจวรรณ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 40 เข้าร่วม 12 1. นายสิรภัทร  สิระเวโรจน์
 
1. นายเอกสิทธิ์  รุ่งเบญจวรรณ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 20 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงพิชามญชุ์  สุวรรณโฆษิต
 
1. นายเอกสิทธิ์  รุ่งเบญจวรรณ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 37 เข้าร่วม 10 1. นายอรรถวิท  พรทวีโภคทรัพย์
 
1. นางสาวบงกชรัตน์  สมานสินธุ์