สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 68 ทองแดง 16 1. เด็กหญิงสริตา  ท่าหาญ
 
1. นางสาวสุทิศา  น้ำขาว
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 64 ทองแดง 12 1. นางสาวซูอา  เจิน
 
1. นางสาวพรรณิการ์  คำพล
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 66 ทองแดง 8 1. นายธนดล  รักษาพล
 
1. นางสาวสุทิศา  น้ำขาว
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 12 1. เด็กชายประวีร์  จิรายุสกมล
2. เด็กชายรุจิภาส  นวการชัยดิฐ
 
1. นางสาวอรณิชา  ภูษิตขจร
2. นายเอกสิทธิ์  รุ่งเบญจวรรณ
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงชนม์ชนก  อิกูจิ
2. เด็กหญิงตรี  จารุพิชญพิทักษ์
3. เด็กหญิงปาณิศา  ปิยมหพงศ์
 
1. นางสาวกษิณา  ฤทธิ์ตรีคูณ
2. นางสาวจิตรานนท์  สินประเสริฐ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงสุธีรา  คุณาธิกรกิจ
 
1. นางสาวศรัญญา  บัวฝรั่ง
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. เด็กชายกฤษฎิ์กวินท์  สมุทรสินธ์ุ
 
1. นางสาวเกียรติภัทร์  ยอแซ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 65 ทองแดง 8 1. นางสาวพิชามญช์ุ  หลักดี
 
1. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 63 ทองแดง 9 1. นางสาวชฎาภรณ์  คำสิงห์วงษ์
2. นางสาววิภาวี  จันทเปรมจิตต์
3. นางสาวสิตานัน  ศรีสังข์สุข
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
2. นายจีรพนธ์  ก้อนแก้ว
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 66.66 ทองแดง 4 1. เด็กชายธนัชย์   ธนูพราน
 
1. Mr.Eugene  Von Brandis
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 63.34 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงณัฐณิชา  ไชยกาญจน์
2. เด็กหญิงณิชา  จอมสง่าวงษ์
3. เด็กหญิงนัทธมล  สุวรรณพิมล
4. เด็กหญิงลลิตพรรณ  ไทยเดช
5. เด็กหญิงแพรวา  จิราธนกูล
 
1. Mr.Martin  Purcell
2. นางสาวอังศุรัตน์  ระยา
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 69 ทองแดง 6 1. นางสาวภูริวรางค์  สังข์ศิริ
 
1. Mr.Wu  Chao jie
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชนัสนันท์  เผือกศิริพิบูลย์
2. เด็กหญิงอรพรรณ  สัมฤทธิวณิชชา
3. เด็กหญิงอลิสา  นิชิโอะ
 
1. นางสาวนภัสสร  หล้าคำมี
2. นางสาวพัชราพรรณ  คำโคตร