สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 71 เงิน 9 1. นางสาวสุชัญญา  อารีย์มิตร
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปกรณ์ขจรนาวิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 75.75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัญญ์วรา  กระสิน
2. เด็กหญิงสารินท์  แซ่ลี้
3. เด็กหญิงโยษิตา  จารุเวทตระกูล
 
1. นางสาวนภัสสร  หล้าคำมี
2. นางสาวพัชราพรรณ  คำโคตร
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 73 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวฐิตา  เจิน
2. นางสาววรรณภา  กาญจนวิสิษฐผล
3. นางสาวศรุดา  ตั้งกุลบริบูรณ์
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปกรณ์ขจรนาวิน
2. นางสาวพรรณิการ์  คำพล
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 72 เงิน 6 1. นายสรรเสริญ  อุดมวัจนศักดิ์
 
1. นางสาวสุทิศา  น้ำขาว
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  ชัยสวัสดิ์
2. เด็กชายวราเมธ  แสงอร่าม
3. เด็กหญิงอนันตญา  นินนางกุล
 
1. นางธนัญชกานติ์  สถิรศาสตร์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 75 เงิน 12 1. เด็กชายณัชพล  คงวิวัฒนากุล
2. เด็กชายทัตธน  พรพุทธศรี
 
1. นางสาววนิตตา  สีทองคำ
2. นายอาทิตย์  เทียนธวัช
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 75 เงิน 10 1. นางสาวบุญญรัตน์  สาลีกุล
 
1. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงสิปปัญญ์  พรรณ์สมบูรณ์
 
1. นางสาวเกียรติภัทร์   ยอแซ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.4-ม.6 71 เงิน 7 1. นางสาวธนิกา  เทียบแก้ว
 
1. นายสงกรานต์  โรจนศิริพงษ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 70 เงิน 9 1. นายศุภณัฐ  เลี่ยว
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงตรอง  จารุพิชญพิทักษ์
2. เด็กหญิงอนัญญา  มาศสุวรรณ
 
1. นางสาวเกียรติภัทร์  ยอแซ
2. นางสาวศรัญญา  บัวฝรั่ง
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 78 เงิน 9 1. นางสาวธันยพร  ดีมะการ
 
1. นายธรรมนูญ  รัตนมุง
 
13 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 76 เงิน 5 1. นางสาวกัลยภรณ์  กังวานวงศ์
2. นางสาวณัฐณิชา  ศิโรรัตนกุล
3. นายธนรัตน์  รุจิโรจน์สกุล
 
1. นางสาวสุทิศา  น้ำขาว
2. นางสาวพรรณิการ์  คำพล