สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 80.5 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงลวิตรา  พันธุ์นิธิ
 
1. นางสาวพัชราพรรณ  คำโคตร
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวกันตา  โปรา
 
1. นางสาวกมลวรรณ  ปกรณ์ขจรนาวิน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงณิชารีย์  ชีวะสุนทร
2. เด็กหญิงธิษณา  ทันด่วน
 
1. นางสาวนภัสสร  หล้าคำมี
2. นางวรรณพร  นุชสวาสดิ์
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 80 ทอง 4 1. เด็กหญิงชัชฌา  สายมั่น
2. เด็กหญิงภัทรนันท์  เสียมไหม
 
1. นางสาวนภัสสร  หล้าคำมี
2. นางสาวพัชราพรรณ  คำโคตร
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.4-ม.6 82 ทอง 6 1. นางสาวจิรัชญา  อุดมแสวงทรัพย์
2. นายภูรินท์  พักเง้า
3. นางสาวอทิตา   จิตยานันท์
 
1. นายปรัชญา  จันตา
2. นางธนัญชกานติ์  สถิรศาสตร์
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.4-ม.6 85.6 ทอง 10 1. นางสาวชนิดาภา  พุทธรักษ์
2. นายฐิติศักดิ์  ศักดิ์ศิริ
3. นายภัทรพล  ไพศาลยุทธ
4. นายวินท์  ภัทรพานี
5. นายเสฏฐนันท์  ถาวร
 
1. นางสาวนิธิวรรณ  เชาว์นิธิ
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจีนีน  กาญจนางกูรพันธุ์
2. เด็กหญิงธัญดา  ศักดาชัย
3. เด็กหญิงปวีณ์ธิดา  อภิญ
4. เด็กชายศรวีย์  ธนะเพิ่มพูล
5. เด็กชายอาทิดนย์  พฤฒิทวีวัฒน์
 
1. นายอิทธิพล  คำพฤกษ์
 
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 86.66 ทอง 8 1. เด็กหญิงญาตาวี  ชูแจ่ม
 
1. นางสาวดวงนภา  จั่นคำ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวพรนับพัน  ทวีชัยถาวร
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 82 ทอง 4 1. เด็กชายพลัฏฐ์  อินทรพรอุดม
 
1. นางสาวศรัญญา  บัวฝรั่ง
 
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวธนัญญา  โรจน์ศิริสถิต
 
1. นางสาวจุฑารัตน์  พัชรศิรศักดิ์
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 80.65 ทอง 4 1. เด็กหญิงดมิษา  ช่วงรังษี
 
1. Mr.Jose  Magana
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 83.33 ทอง 11 1. เด็กหญิงพฤศิกาญจน์   สุจิระพันธุ์
 
1. Mr.Alex  Khan
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 83.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายเคซี่โจเซฟ  วงษ์สกุล
 
1. Mr.Andrew  Lomax
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 85.67 ทอง 4 1. เด็กหญิงปิยกร  งามกิจปราโมทย์
2. เด็กหญิงอภิชญา  จิตต์อารี
 
1. MissChen  Xiaoyuan
2. Mr.Shi  Tengfei
 
16 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 85.3 ทอง 4 1. นายจิรภัทร  พิชยามารินทร์
2. นางสาวมณีญา  จงกลแพทย์
 
1. MissZhao  Wangya
2. MissXie  Fengjiao
 
17 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.1-ม.3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชมพัชร  ธิมาภรณ์
2. เด็กหญิงธัญลักษณ์  ทองขาว
 
1. นางยอดสวรรค์  อิกูจิ
2. Miss์Nao  Fujimoto
 
18 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 87.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวปัณฑ์ชนิต  เทพเทศ
2. นางสาวศิริพร  กลิ่นพวง
 
1. MissFuku  Takeuchi
 
19 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวจิดาภา  เรืองนิพนธ์กิจ
 
1. Miss์Nao  Fujimoto
 
20 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.75 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายกันตภณ  กังสานุกูล
2. นางสาวรักษดา  นำประเสริฐชัย
 
1. MissChen  Sisi
2. นายทนงศักดิ์  มิตรพร
 
21 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาญี่ปุ่น ม.4-ม.6 89.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวนิชาภา  ทองดี
2. นางสาวสิริขวัญ  เจริญสุข
 
1. MissChie  Tsunemi
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 80 ทอง 14 1. นายจิรภัทร  พิชยามารินทร์
2. นายณัฐกิตต์  ศรีวังวราธรณ์
 
1. นางสาวอารีพร  ศรีสุข
 
23 หุ่นยนต์ การแข่งขันหุ่นยนต์ระดับกลาง ม.1-ม.3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายณวิณ  บัณฑุพาณิชยย์
2. เด็กหญิงนลพรรณ  วัชรจิตต์กุล
3. เด็กชายพสุ  เสงี่ยมสิน
 
1. นางสาวพรพรรณ  อัศวพัชระ
2. นายกฤตภาส  โมไนยากูล