สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสมคิดจิตต์วิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายกมลนาวิน  ยอดเทวี
2. เด็กชายธีรวุฒิ  ประศรีพัฒน์
 
1. นายจิรวัฒน์  เหลืองอ่อน
2. นายวัชระ  เฉลิมพงษ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 78 เงิน 7 1. เด็กชายฉัตรณรงค์  คุ้มบ้าน
2. เด็กชายเรืองศักดิ์ดา  สิงห์ทอง
 
1. นายจิรวัฒน์  เหลืองอ่อน
2. นายวัชระ  เฉลิมพงษ์
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธัชพล  แก้วกำกง
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจันทกานต์  จันทรโกมล
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 98 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  ทวีพันธ์
2. เด็กหญิงไอริณ  เหลืองอ่อน
 
1. นางสาวสลิลทิพย์  พลอยประดับ
2. นางสาวสลิลรัตน์  พลอยประดับ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนชัย  วัยวัฒนะ
2. นายภาษิต  ตรีสุวรรณกุล
3. นายอิทธิพล  ศรีสวัสดิ์
 
1. นายกังวาล  แก้วธนชิต
2. นายวิจิตรศิลป์  ดีหมี
 
7 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 97 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงฐาปนีย์  จรวรรณ
2. เด็กหญิงพรวิพา  เลี่ยงฮะ
3. เด็กหญิงวรัญญา  วิจิตร
4. เด็กชายวิทยา  จันทศิลป์
5. เด็กหญิงศิรินภา  พรมิ่ง
6. เด็กหญิงสโรชา  พรมมี
 
1. นางสาวศิริรัตน์  มีศิริ
2. นางสาวพรนิภา  การัก
3. นางสาวทิพาพร  มุจรินทร์