สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  จันทร์เทวาลิขิต
 
1. นางสาวธนภรณ์  นาคเจือทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวเพ็ญทิพย์   เพ็งขันธ์
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงสุทธากรณ์  ท้าวแก้ว
 
1. นางสาวธนภรณ์  นาคเจือทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 -1 -   1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนารา  ยิ้มชื่น
 
1. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.4-ม.6 -1 -   1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวชิณิดา  คำแดง
 
1. นางสาวธนภรณ์  นาคเจือทอง
 
8 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.4-ม.6 -1 -   1. นางนฤมล  น้อยช่วย
 
9 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฉัตรพร  พุ่มเจริญ
2. เด็กหญิงนิสาชล  ขำเมิน
3. เด็กหญิงปาณิสรา  พาพันธ์
 
1. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
2. นางนภาญุต์  อินกลม
 
10 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกันย์  กล่ำฉวี
2. นางสาวนฤภร  แซ่ลี
3. นางสาววิลาสินี   อมรพรรณพงศ์
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
2. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
 
11 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เผยฉวีั
 
1. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
2. นางสาวธนภรณ์  นาคเจือทอง
 
12 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ อินทรวิเชียรฉันท์ ๑๑ (๘ บท) ม.4-ม.6 -1 - 1. นางสาวอภิชญา  ผลประโยชน์วัฒนา
2. นางสาวเกวลิน   สิทธิ์เสมอพรหม
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
2. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
 
13 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  สำราญ
2. เด็กชายรัตนากร   ทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
2. นางนภาญุต์  อินกลม
 
14 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.4-ม.6 -1 -   1. นางสาวธนภรณ์  นาคเจือทอง
 
15 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ลาลบ
 
1. นางสาวสุนิสา  ดีบาง
 
16 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจิดาภา  หงษาชาติ
 
1. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
17 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ประภากมล
 
1. นางสาวปวิชญา  ผูกประยูร
 
18 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 12 1. นางสาวมนัสนันท์  พัชรพรยศ
 
1. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
19 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทองเย็น
 
1. นางสาวสุนิสา  ดีบาง
 
20 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สุวัฒนพันธุ์กุล
2. เด็กชายธีรภัทร   เฮียงจันทา
3. เด็กหญิงสิริยากร  มงคลธรรมกุล
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางสาวอรณิชชา  สายนาค
 
21 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 13 1. นายธีระพันท์  ปัญญาเลิศศรัทธา
2. นางสาวปภานัน  กิติกรเศรษฐ์
3. นางสาวศนันทน์ชล  แสงวิทยานนท์
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางอรณิชชา  สายนาค
 
22 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทธมน  ดวงโพธิ์พิมพ์
2. เด็กชายสุพินันทน์  งามสง่า
3. เด็กหญิงอรชพร  สร้อยสน
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางอรณิชชา  สายนาค
 
23 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71 เงิน 16 1. เด็กชายบุญสม   ปิยะพิสุทธิ์
2. เด็กชายภูวนัตถ์   นิลวดี
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางอรณิชชา  สายนาค
 
24 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายฉลองพนณ์  พัฒนศรีสกุล
2. เด็กชายธีรดนย์   จินะสาม
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางอรณิชชา  สายนาค
 
25 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภัทร  ลิยงค์กุล
2. เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณจิตกุล
3. เด็กหญิงสุชาดา  ดาวมหาราช
4. เด็กหญิงอริศรา   ยินดีสุข
5. เด็กหญิงอาทิตยา   ศรีพระนาม
 
1. นางสาวดวงตา  พัฒนสุพงษ์
2. นางนภาญุต์  อินกลม
 
26 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มงคลพัฒนา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   พาเสน่ห์
3. เด็กหญิงณิชา  จิตต์บุญ
4. เด็กหญิงนันทิตา  บุตรแสง
5. เด็กหญิงสลินเกตน์  ธงชัย
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
2. นางสาววารุณี  บุญหนา
 
27 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.66 เงิน 13 1. เด็กชายพัชรพล  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวดวงตา  พัฒนสุพงษ์
 
28 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.16 เงิน 12 1. เด็กชายณัฏฐพัชร์   พูลศิริ ไล
2. เด็กหญิงณิชนันทน์   เล็กคง
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
2. นางสาววารุณี  บุญหนา
 
29 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 11 1. นายรัฐกฤษฎิ์   สิริธัญญ์ธนากร
2. นางสาวสุทธิดา  จามรศาสตร์
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
2. นางสาววารุณี  บุญหนา
 
30 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 51.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฑ์วลี  เอี่ยมใหญ่
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมไพศาล
3. เด็กหญิงชวัลญา  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุดขุนทด
5. เด็กหญิงปราณปรียา  ตรีทัศน์
6. เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีแปลงวงศ์
7. เด็กหญิงวรัญญา   กองจุมพล
8. เด็กหญิงวริศราภรณ์  วีระประดิษฐ์กุล
9. เด็กหญิงวิริญา   กลมกลึง
10. เด็กหญิงไปศินทุ์  อินทร์รุกขา
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
2. นางสาววารุณี  บุญหนา
3. นางสาวดวงจันทร์  คำกตุ
 
31 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 -1 -    
32 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันคีตะมวยไทย ม.1-ม.6 -1 -    
33 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.1-ม.3 -1 -    
34 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันทักษะพื้นฐานด้านกีฬา(มวย) ม.4-ม.6 -1 -    
35 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงฉันทลักษณ์  ประวัติงาม
2. เด็กหญิงสัตตกมล  จวนวันเพ็ญ
 
1. นายธีระวัส  ภูมิเชวง
2. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
36 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวทวีศรี  ช่วงไธสง
2. นางสาววาสนา  บัวทอง
 
1. นายธีระวัส  ภูมิเชวง
2. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
37 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธันยกานต์  อุปเวช
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
38 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญดิเรก
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
39 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พงศ์ไพรสณฑ์
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
40 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวเพ็ญทิพย์   เพ็งขันธ์
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
41 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายธนกร  วิศาลสุวรรณกร
2. นายรัชชานนท์   มงคลธรรมกุล
3. นายเชาวนิล  หวังกิตติกาล
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นางสาวรุ่งรวี  รุ่งแสง
 
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวรณาทิต  สุดประเสริฐ
 
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.2 เงิน 5 1. นายยิ่งอภิเดช  ผสมทรัพย์
 
1. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เจริญเดชชัยการ
 
1. นางสาวรณาทิต  สุดประเสริฐ
 
45 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นายยิ่งอภิเดช  ผสมทรัพย์
 
1. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
46 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  ศรีวสุเมธารัศมี
 
1. นางสาวรณาทิต  สุดประเสริฐ
 
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงศรัณยา  แสงแก้วพะเนาว์
 
1. นางสาวรณาทิต  สุดประเสริฐ
 
48 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 42.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สาทพันธ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คำกตุ
 
49 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 38.33 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธิติสุดา  กลั่นชื่น
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีชะนะ
 
50 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฏฐ์มณวรรณ  วงศ์ทองคำ
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คำกตุ
 
51 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 -1 - 1. นายยิ่งอภิเดช  ผสมทรัพย์
 
1. MissNellie  Phi Berial
 
52 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายเอกภักดิ์   ฉิมงาม
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คำกตุ
 
53 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 48.16 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกมลวรรณ  เมล์ลุสกุล
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีชะนะ
 
54 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 67.01 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิรัชชา  เรืองแสงทอง
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  สถิตไพศาลวงศ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  ปิยวีรวงศ์
4. เด็กชายวงศ์ชยุตม์  คงธนจิระปัญญา
5. เด็กหญิงอรวรา   ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คำกตุ
2. MissNellie  Phi Berial
 
55 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 4 1. นางสาวกตัญญุตา  ลิปิกรณ์
2. นางสาวญาณิศา  แซ่เตียว
3. นางสาวรมิดา  ตัญญะสิทธิ์
4. นางสาวศยามา  เปี่ยมสัมฤทธิ์
5. นางสาวเมธินี  คำหงษา
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีชะนะ
2. MissNellie  Phi Berial
 
56 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  วิทวิบูลย์
2. เด็กหญิงสุทธากรณ์  ท้าวแก้ว
 
1. Mr.Cheng  Jing
2. MissZhao  Jie
 
57 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัณญา  เอี๊ยวชุ่ด
2. นางสาววานิสา  แสนดวง
 
1. Mr.Sun  Fuzeng
2. Mr.Zhang  Shaohua
 
58 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชญธิดา  กล่องแก้ว
 
1. Mr.Chen  Haibin
 
59 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุณยกร  แซ่ลี
2. นางสาวพนิดา  ปัญจวัฒนางกูร
 
1. Mr.Chen  Haibin
2. Mr.Sun  Fuzeng
 
60 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  พิมพ์ภัทรา
2. เด็กหญิงเปมิกา  นรสิงห์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คำกตุ
2. MissNellie  Phi Berial
 
61 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นางสาวศศิประภา  แก้วทรัพย์ทวีกุล
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีชะนะ
 
62 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 65.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สาทพันธ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  อินกลม
3. นายทรัพย์สมบูรณ์  ทะศะศรีพงษ์
4. เด็กหญิงปานวาด  ปานเกิด
5. เด็กชายวรพล   นาทองบ่อ
6. เด็กชายวัชรพงษ์  กำมะเลศ
7. นางสาววานิสา  แสนดวง
8. นางสาวสุชาดา  ก่อเกียรติวนิช
9. นางสาวอนัญญา  บุนนาค
10. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงทองดี
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
2. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
3. นางสาววารุณี  บุญหนา
 
63 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชุติญา  ว่องไว
2. เด็กหญิงธิดาเนตร  ศรีนพชัย
3. เด็กหญิงธีมา  บุญดิเรก
 
1. นางสาวเชิญชญา  ทัดธนพันธ์
2. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
 
64 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกัชฐ์ญาพรรณ  เกา
2. นางสาวธนรักข์  ธนชัยสิทธิ์
3. นายเนติภูมิ  จรพิภพ
 
1. นางสาวเชิญชญา  ทัดธนพันธ์
2. นางนภาญุต์  อินกลม
 
65 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายชลิต  ปทุมเมือง
2. เด็กชายวีระชาติ  แย้มโอภาส
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
66 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายกันตพัฒน์   จรรยาวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงพลอย  วีระธรรมเสรีกุล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
67 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายธนกร  วิศาลสุวรรณกร
2. นายธนาธิป  หลิน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
68 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงนันทิตา   บุตรแสง
2. เด็กหญิงนิสาชล  ขำเมิน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
69 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชญาดา  หอมนาน
2. เด็กหญิงเขมจิรา  กุลสมบูรณ์สินธ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
70 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 15 1. นายฐิตินันท์  พรธนวัฒน์พงศ์
2. นายทินกฤต  ดุลประเสริฐ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
71 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวธัญชนก   วิทยเจริญพงษ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  บุญดิเรก
3. นางสาวปิยธิดา  พฤทธิพงษ์
4. นางสาววรัณญา  เอี๊ยวชุ่ด
5. นางสาวอภิชญา   ผลประโยชน์วัฒนา
6. นางสาวเพ็ญทิพย์  เพ็งขันธ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
3. นางนภาญุต์  อินกลม
 
72 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงณฤดี  นิสสัยสุข
2. เด็กหญิงนัทธมน  ดวงโพธิ์พิมพ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  วิศาลสุวรรณกร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
73 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินธิดา   เพชรพรรณ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อธิรัศมีวรกุล
3. เด็กหญิงอนัญญา  คงจันทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
74 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 9 1. นางสาวกรรณิการ์   อินทับเมฆ
2. นางสาวณัฐพร   อมรพรรณพงศ์
3. นางสาวมณธิกาญจน์  มานะบัง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
75 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุณณภา  มณีดำรงกิจ
2. เด็กหญิงอนัญตชา  ก่อศิริมงคลชัย
3. เด็กหญิงอภิสรา  มณีวิเศษเจริญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
76 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 1. นางสาวจารุวรรณ  หงษ์ชัย
2. นางสาวธัญสินี  อุทีเพ็ญตระกูล
3. นางสาวศยามา  เปี่ยมสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง