สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงนารา  ยิ้มชื่น
 
1. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงฉัตรพร  พุ่มเจริญ
2. เด็กหญิงนิสาชล  ขำเมิน
3. เด็กหญิงปาณิสรา  พาพันธ์
 
1. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
2. นางนภาญุต์  อินกลม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 8 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงปุญญพัฒน์  ลาลบ
 
1. นางสาวสุนิสา  ดีบาง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 41 เข้าร่วม 10 1. นางสาวจิดาภา  หงษาชาติ
 
1. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 32 เข้าร่วม 16 1. เด็กหญิงธัญจิรา  ประภากมล
 
1. นางสาวปวิชญา  ผูกประยูร
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 18 เข้าร่วม 12 1. นางสาวมนัสนันท์  พัชรพรยศ
 
1. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 25 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงวันเพ็ญ  ทองเย็น
 
1. นางสาวสุนิสา  ดีบาง
 
8 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 44 เข้าร่วม 13 1. นายธีระพันท์  ปัญญาเลิศศรัทธา
2. นางสาวปภานัน  กิติกรเศรษฐ์
3. นางสาวศนันทน์ชล  แสงวิทยานนท์
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางอรณิชชา  สายนาค
 
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.6 51.75 เข้าร่วม รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกัณฑ์วลี  เอี่ยมใหญ่
2. เด็กหญิงจิรัชญา  เอี่ยมไพศาล
3. เด็กหญิงชวัลญา  พูลสวัสดิ์
4. เด็กหญิงชุติกาญจน์  ชุดขุนทด
5. เด็กหญิงปราณปรียา  ตรีทัศน์
6. เด็กหญิงมนัญชยา  ศรีแปลงวงศ์
7. เด็กหญิงวรัญญา   กองจุมพล
8. เด็กหญิงวริศราภรณ์  วีระประดิษฐ์กุล
9. เด็กหญิงวิริญา   กลมกลึง
10. เด็กหญิงไปศินทุ์  อินทร์รุกขา
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
2. นางสาววารุณี  บุญหนา
3. นางสาวดวงจันทร์  คำกตุ
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 42.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงกุลธิดา  สาทพันธ์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คำกตุ
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.4-ม.6 38.33 เข้าร่วม 7 1. นางสาวธิติสุดา  กลั่นชื่น
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีชะนะ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายเอกภักดิ์   ฉิมงาม
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คำกตุ
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.4-ม.6 48.16 เข้าร่วม 7 1. นางสาวกมลวรรณ  เมล์ลุสกุล
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีชะนะ
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 48 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงพลอยนภัส  พิมพ์ภัทรา
2. เด็กหญิงเปมิกา  นรสิงห์
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คำกตุ
2. MissNellie  Phi Berial
 
15 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 20 เข้าร่วม 9 1. นางสาวศศิประภา  แก้วทรัพย์ทวีกุล
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีชะนะ
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงชญาดา  หอมนาน
2. เด็กหญิงเขมจิรา  กุลสมบูรณ์สินธ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง