สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 15 1. นางสาวเพ็ญทิพย์   เพ็งขันธ์
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.4-ม.6 60 ทองแดง 8 1. นางสาวกันย์  กล่ำฉวี
2. นางสาวนฤภร  แซ่ลี
3. นางสาววิลาสินี   อมรพรรณพงศ์
 
1. นางนภาญุต์  อินกลม
2. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงณัฏฐธิดา  สว่างเนตร
2. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  เผยฉวีั
 
1. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
2. นางสาวธนภรณ์  นาคเจือทอง
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปิ่นมณี  สำราญ
2. เด็กชายรัตนากร   ทองเกลี้ยง
 
1. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
2. นางนภาญุต์  อินกลม
 
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 62 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธัญจิรา  สุวัฒนพันธุ์กุล
2. เด็กชายธีรภัทร   เฮียงจันทา
3. เด็กหญิงสิริยากร  มงคลธรรมกุล
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางสาวอรณิชชา  สายนาค
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 68.67 ทองแดง 11 1. นายรัฐกฤษฎิ์   สิริธัญญ์ธนากร
2. นางสาวสุทธิดา  จามรศาสตร์
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
2. นางสาววารุณี  บุญหนา
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 68 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงธันยกานต์  อุปเวช
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.4-ม.6 60 ทองแดง 13 1. นางสาวธัญลักษณ์  บุญดิเรก
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 62 ทองแดง 10 1. นางสาวเพ็ญทิพย์   เพ็งขันธ์
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 60 ทองแดง 10 1. นายธนกร  วิศาลสุวรรณกร
2. นายรัชชานนท์   มงคลธรรมกุล
3. นายเชาวนิล  หวังกิตติกาล
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
2. นางสาวรุ่งรวี  รุ่งแสง
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 60.33 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงณัฏฐ์มณวรรณ  วงศ์ทองคำ
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คำกตุ
 
12 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.1-ม.3 67.01 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงจิรัชชา  เรืองแสงทอง
2. เด็กหญิงจิราพรรณ  สถิตไพศาลวงศ์
3. เด็กหญิงญาณิศา  ปิยวีรวงศ์
4. เด็กชายวงศ์ชยุตม์  คงธนจิระปัญญา
5. เด็กหญิงอรวรา   ศรีเพ็ง
 
1. นางสาวดวงจันทร์  คำกตุ
2. MissNellie  Phi Berial
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันละครสั้นภาษาอังกฤษ (Skit) ม.4-ม.6 62.6 ทองแดง 4 1. นางสาวกตัญญุตา  ลิปิกรณ์
2. นางสาวญาณิศา  แซ่เตียว
3. นางสาวรมิดา  ตัญญะสิทธิ์
4. นางสาวศยามา  เปี่ยมสัมฤทธิ์
5. นางสาวเมธินี  คำหงษา
 
1. นางสาวน้ำทิพย์  ศรีชะนะ
2. MissNellie  Phi Berial
 
14 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันกิจกรรมสภานักเรียน ม.1-ม.6 65.5 ทองแดง 5 1. เด็กหญิงกุลธิดา   สาทพันธ์
2. เด็กหญิงชนากานต์  อินกลม
3. นายทรัพย์สมบูรณ์  ทะศะศรีพงษ์
4. เด็กหญิงปานวาด  ปานเกิด
5. เด็กชายวรพล   นาทองบ่อ
6. เด็กชายวัชรพงษ์  กำมะเลศ
7. นางสาววานิสา  แสนดวง
8. นางสาวสุชาดา  ก่อเกียรติวนิช
9. นางสาวอนัญญา  บุนนาค
10. เด็กหญิงอาทิตยา  แดงทองดี
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
2. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
3. นางสาววารุณี  บุญหนา
 
15 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 66 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชุติญา  ว่องไว
2. เด็กหญิงธิดาเนตร  ศรีนพชัย
3. เด็กหญิงธีมา  บุญดิเรก
 
1. นางสาวเชิญชญา  ทัดธนพันธ์
2. นางสาวนฤมล  น้อยช่วย
 
16 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.4-ม.6 67 ทองแดง 9 1. นางสาวกัชฐ์ญาพรรณ  เกา
2. นางสาวธนรักข์  ธนชัยสิทธิ์
3. นายเนติภูมิ  จรพิภพ
 
1. นางสาวเชิญชญา  ทัดธนพันธ์
2. นางนภาญุต์  อินกลม
 
17 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 5 1. นางสาวธัญชนก   วิทยเจริญพงษ์
2. นางสาวธัญลักษณ์  บุญดิเรก
3. นางสาวปิยธิดา  พฤทธิพงษ์
4. นางสาววรัณญา  เอี๊ยวชุ่ด
5. นางสาวอภิชญา   ผลประโยชน์วัฒนา
6. นางสาวเพ็ญทิพย์  เพ็งขันธ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
3. นางนภาญุต์  อินกลม