สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 70 เงิน 14 1. เด็กหญิงปภาวรินท์  จันทร์เทวาลิขิต
 
1. นางสาวธนภรณ์  นาคเจือทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 71 เงิน 16 1. เด็กชายบุญสม   ปิยะพิสุทธิ์
2. เด็กชายภูวนัตถ์   นิลวดี
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางอรณิชชา  สายนาค
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายฉลองพนณ์  พัฒนศรีสกุล
2. เด็กชายธีรดนย์   จินะสาม
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางอรณิชชา  สายนาค
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 71 เงิน 11 1. เด็กหญิงนภัทร  ลิยงค์กุล
2. เด็กหญิงพิชญา  สุวรรณจิตกุล
3. เด็กหญิงสุชาดา  ดาวมหาราช
4. เด็กหญิงอริศรา   ยินดีสุข
5. เด็กหญิงอาทิตยา   ศรีพระนาม
 
1. นางสาวดวงตา  พัฒนสุพงษ์
2. นางนภาญุต์  อินกลม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 74.66 เงิน 8 1. เด็กหญิงขวัญชนก  มงคลพัฒนา
2. เด็กหญิงจุฑาทิพย์   พาเสน่ห์
3. เด็กหญิงณิชา  จิตต์บุญ
4. เด็กหญิงนันทิตา  บุตรแสง
5. เด็กหญิงสลินเกตน์  ธงชัย
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
2. นางสาววารุณี  บุญหนา
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 73.66 เงิน 13 1. เด็กชายพัชรพล  ไทยเจริญ
 
1. นางสาวดวงตา  พัฒนสุพงษ์
 
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 71.16 เงิน 12 1. เด็กชายณัฏฐพัชร์   พูลศิริ ไล
2. เด็กหญิงณิชนันทน์   เล็กคง
 
1. นางสาวสุพรรษา  บุญถนอม
2. นางสาววารุณี  บุญหนา
 
8 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 72 เงิน 11 1. เด็กหญิงฉันทลักษณ์  ประวัติงาม
2. เด็กหญิงสัตตกมล  จวนวันเพ็ญ
 
1. นายธีระวัส  ภูมิเชวง
2. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
9 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.4-ม.6 70 เงิน 10 1. นางสาวทวีศรี  ช่วงไธสง
2. นางสาววาสนา  บัวทอง
 
1. นายธีระวัส  ภูมิเชวง
2. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 73 เงิน 8 1. เด็กหญิงวิลาสินี  พงศ์ไพรสณฑ์
 
1. นายพรเทพ  ตระกูลแสงพรหม
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน 8 1. เด็กหญิงมนัสนันท์  สุขสวัสดิ์
 
1. นางสาวรณาทิต  สุดประเสริฐ
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.4-ม.6 73.2 เงิน 5 1. นายยิ่งอภิเดช  ผสมทรัพย์
 
1. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 78.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงศุภิสรา  เจริญเดชชัยการ
 
1. นางสาวรณาทิต  สุดประเสริฐ
 
14 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 73.6 เงิน 8 1. เด็กหญิงศรัณยา  แสงแก้วพะเนาว์
 
1. นางสาวรณาทิต  สุดประเสริฐ
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 78 เงิน 15 1. นายฐิตินันท์  พรธนวัฒน์พงศ์
2. นายทินกฤต  ดุลประเสริฐ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 78.8 เงิน 9 1. นางสาวกรรณิการ์   อินทับเมฆ
2. นางสาวณัฐพร   อมรพรรณพงศ์
3. นางสาวมณธิกาญจน์  มานะบัง
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง