สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวุฒิวิทยา2 สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 87.2 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงนัทธมน  ดวงโพธิ์พิมพ์
2. เด็กชายสุพินันทน์  งามสง่า
3. เด็กหญิงอรชพร  สร้อยสน
 
1. นายอภินันท์  หลำเนียม
2. นางอรณิชชา  สายนาค
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.4-ม.6 82.8 ทอง 4 1. นายยิ่งอภิเดช  ผสมทรัพย์
 
1. นายนัฐวุฒิ  บำรุงเพชร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 81.2 ทอง 10 1. เด็กหญิงบุษราภรณ์  ศรีวสุเมธารัศมี
 
1. นางสาวรณาทิต  สุดประเสริฐ
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 90.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงณัชชา  วิทวิบูลย์
2. เด็กหญิงสุทธากรณ์  ท้าวแก้ว
 
1. Mr.Cheng  Jing
2. MissZhao  Jie
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.4-ม.6 91.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาววรัณญา  เอี๊ยวชุ่ด
2. นางสาววานิสา  แสนดวง
 
1. Mr.Sun  Fuzeng
2. Mr.Zhang  Shaohua
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเขียนเรียงความภาษาจีน ม.4-ม.6 88.25 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวพิชญธิดา  กล่องแก้ว
 
1. Mr.Chen  Haibin
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่าเรื่องจากภาพภาษาจีน ม.4-ม.6 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นายบุณยกร  แซ่ลี
2. นางสาวพนิดา  ปัญจวัฒนางกูร
 
1. Mr.Chen  Haibin
2. Mr.Sun  Fuzeng
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 81 ทอง 9 1. เด็กชายชลิต  ปทุมเมือง
2. เด็กชายวีระชาติ  แย้มโอภาส
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
9 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายกันตพัฒน์   จรรยาวัฒนานนท์
2. เด็กหญิงพลอย  วีระธรรมเสรีกุล
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 88 ทอง 6 1. นายธนกร  วิศาลสุวรรณกร
2. นายธนาธิป  หลิน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 86 ทอง 13 1. เด็กหญิงนันทิตา   บุตรแสง
2. เด็กหญิงนิสาชล  ขำเมิน
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
12 การงานอาชีพ การประกวดโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 84.25 ทอง 4 1. เด็กหญิงณฤดี  นิสสัยสุข
2. เด็กหญิงนัทธมน  ดวงโพธิ์พิมพ์
3. เด็กหญิงสุจิตรา  วิศาลสุวรรณกร
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
13 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 88.6 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกวินธิดา   เพชรพรรณ
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  อธิรัศมีวรกุล
3. เด็กหญิงอนัญญา  คงจันทร์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
14 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.1-ม.3 86.2 ทอง 4 1. เด็กหญิงปุณณภา  มณีดำรงกิจ
2. เด็กหญิงอนัญตชา  ก่อศิริมงคลชัย
3. เด็กหญิงอภิสรา  มณีวิเศษเจริญ
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง
 
15 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 87.2 ทอง 5 1. นางสาวจารุวรรณ  หงษ์ชัย
2. นางสาวธัญสินี  อุทีเพ็ญตระกูล
3. นางสาวศยามา  เปี่ยมสัมฤทธิ์
 
1. นางสาวเสาวลักษณ์  วานิช
2. นางสาวอุไรวรรณ  จันทอง