สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายศิริพัฒน์  เดชขจรพิธ
 
1. นางนัฐพร  พรหมศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลภัสนันท์  พันธุ์สนิท
 
1. นางสมศิริ  ยังเฟื่องมนต์
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 11 1. นางสาวบุญจิรา  เวชประสิทธิ์
 
1. นางสมศิริ  ยังเฟื่องมนต์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธนภรณ์  สุธรรม
 
1. นายวรพัฒน์  ทองเจือ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายก้องภพ  พันธุ์กุ่ม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีประเสริฐ
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 9 1. นายเอกชัย  ลาภอนันต์
 
1. นายขจรศักดิ์  เนตรหาญ
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นายศุภพิชญ์  ชมชื่น
 
1. นายวรพัฒน์  ทองเจือ
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 11 1. นายธนพล  ไชยนา
 
1. นางสาวเมวดี  พรมศิริ
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวนุสบา  เล็งเนตร
2. นางสาวอรอนงค์  อัฒจักร
3. นางสาวอารดา  นาบุญ
 
1. นางสาวศุทธิกา  ศรีชัยมูล
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 9 1. นางสาวธนธรณ์  อานันทประภา
2. นางสาวพิชญ์สินี  จันทร์เขียว
3. นางสาวแพรพลอย  ดอกเทียน
 
1. นางสาววิชุดา  วงศ์เจริญ
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีแจ่ม
 
11 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 5 1. นางสาวณัทกาญจน์  สิริตรัยรัตน์
2. นายตะวัน  นวอาวุธ
 
1. นางสาววิชุดา  วงศ์เจริญ
2. นายนรากร  จรรยาสวัสดิ์
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายจีรายุทธ  ชิณโน
2. เด็กชายธนพัฒน์  เรืองแจ่ม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกษบรรจง
 
13 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แสงเงิน
2. เด็กชายอานนท์  ยงประวัติ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกษบรรจง
 
14 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนทมณ  ปลอดโปร่ง
2. นางสาวปิยรัตน์  สงวนศิลป์
3. นายพจนัตย์  อู่ทรัพย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกษบรรจง
 
15 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  แลบัว
2. เด็กหญิงนริสสรา  จันทรสอน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชัยดา
4. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ชินะศิริกุล
5. เด็กหญิงสรชา  เทพพิทักษ์
 
1. นายเปรมชัย  ธีระโชติกุล
2. นางสาวปัทมาวรรณ  ลิ้มพลอยพิพัฒน์
 
16 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายพลกฤต  ตรงขจรกิจ
2. นายรณัชย์  ฉัตรนุภาพ
3. นายศุภชัย  สีลาเขต
4. นายศุภณัฐ  คร้ามพิมพ์
5. นายสมปอง  ป้อมเรือง
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
2. นางปัทมา  อินทพรม
 
17 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวณัชฌา  แสงแก้ว
2. นางสาวณัฐณิชา  สุรประเสริฐ
3. นางสาวธิราสุข  กมลพรมงคล
4. นางสาวปภัสสร  บุญยิ่ง
5. นางสาวอภิสรา  พัลวัน
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
2. นางปัทมา  อินทพรม
 
18 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษกร  สอนหล้า
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สาคร
3. เด็กหญิงชญาณิศา  ใยอ่อน
4. เด็กหญิงชนิกานต์  เทพศาสตรา
5. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ภักดียุทธ
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดาจง
7. เด็กหญิงณัฐพัชรี  อัครกุลนันท์
8. เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมวัฒนกูล
9. เด็กชายธนาวุฒิ  แสงวิรัตน์
10. เด็กชายนวพล  เรืองวีระชัยกุล
11. เด็กหญิงพาณิภัค  ธนเศรษฐ
12. เด็กหญิงมาริษา  ชูลล์
13. เด็กหญิงรวีพลอย  รูโปบล
14. เด็กหญิงวรพร  นามวงศ์
15. เด็กชายวัชรากร  โพธิ์ศรีชัย
16. เด็กหญิงศิริกุล  ด่านเกสร
17. เด็กหญิงอมรรัตน์  เนาวรัตน์
18. เด็กหญิงเจติยา  ขุนหอม
 
1. นายเปรมชัย  ธีระโชติสกุล
2. นางปิยรัตน์  สีชัง
3. นางสาวปัทมาวรรณ  ลิ้มพลอยพิพัฒน์
4. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
 
19 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.5 เงิน 7 1. นางสาวอภิสมา  คนชม
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
 
20 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 12 1. นางสาวกันห์สิภัทร  รุ่งเพชรมั่นคง
2. นายธนากร  ศรีเรือง
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
2. นางปัทมา  อินทพรม
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญธรรม
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกานตนาถ  คลังกลาง
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวชนิสร  หร่อยดา
 
1. นายพงศ์ระพี  ระวีวรรณ
 
24 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปานไพลิน  สนนารี
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
 
25 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ประสารสัตย์
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
 
26 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวปรียาวดี  พัฒนาพานิชพงษ์
 
1. นายพงศ์ระพี  ระวีวรรณ
 
27 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทพรนิรชา
2. เด็กหญิงแพรวา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
2. นางสาวเพ็ญประภา  ปัญญาไชย
 
28 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ปานปฐม
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
 
29 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวเบญญา  สายดาราสมุทร
 
1. นายพงศ์ระพี  ระวีวรรณ
 
30 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายจักรกฤช  ตันแดง
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ปัสสาจันทร์
3. นางสาวหทัยทิพย์  รวมธรรม
 
1. นายพงศ์ระพี  ระวีวรรณ
 
31 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 7 1. นายกฤติน  สีสาวัน
2. นายก้องภัค  อู่ไพฑูรย์
3. นายชานนท์  ยืนสุข
4. นายเทียนตะวัน  เกตุเทียน
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
2. นายรณกร  สุขเกษม
 
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายภัทรพล  โพนรัตน์
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
 
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงปาลิดา  ทองธรรมชาติ
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
 
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวนิศามณี  อินทมาตย์
 
1. นายอธิพัชร  จิรัชญาสวัสดิ์
 
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิริกมล  มากแบน
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
 
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฎฐวรัญญา  วิโนทพรรษ์
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
 
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมิโฮะ  คุริตะ
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
 
38 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยกฤต  พูลเจริญ
2. นายชาญชัย  ชาวเวียง
3. นายณัฐชนน  อุทากะ
4. นายปิยวัฒน์  พานน้อย
5. นายอดิศร  วัฒนโลเก
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
 
39 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตย์  ศิริสัจจาพิพัฒน์
2. นางสาวเบญญารัศม์  ณัฐพุฒิสิทธิ์
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
2. นางสาวเพ็ญประภา  ปัญญาไชย
 
40 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 39.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนัฎชา  เทพนม
 
1. นางสาวแก้วมณี  สระกลาง
 
41 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายพรหมณภัทร์  จิรธรรมวงศ์
 
1. นางสาวหทัยทิตย์  กันทะวงศ์
 
42 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวชญานิษฐ์  อินถร์ถา
 
1. นางสาวอรพินท์  จันทาทุม
 
43 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  ลีลานุรักษ์
 
1. นางสาวหทัยทิตย์  กันทะวงศ์
 
44 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายณัฐภัทร  สายปัน
 
1. นางสาวอรพินท์  จันทาทุม
 
45 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงดุสิตา  แก่นท้าว
2. เด็กชายพัชรพล  แสนอุดม
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
46 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ทัศน์สาธิต
2. เด็กชายธนภัทร  สินเครือสวน
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
47 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายจักรวุฒิ  รอดมี
2. นายทินกฤต  เหมือนเงิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
48 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายพชรพล  อาจสังข์
2. เด็กชายภาคิน  สุขทรัพย์
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
49 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายธรรมภณ  จิตต์สุวรรณ
2. นายพศวัต  เจริญพานิช
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
50 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กชายธนพร  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงรุจิสา  ฉันท์วรุตพงศ์
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
51 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  กุลคงหาญ
2. เด็กชายภูริน  พวงมะเดื่อ
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
52 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมนัสยา  พวงงาม
2. เด็กหญิงมุขสุดา  พฤฒิพงศ์พันธุ์
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
53 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลลักษณ์  กาญจนพัฒน์
2. นางสาวณัฐฐ์กฤตา  หวัง
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
54 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นายธัญญวัฒน์  อุดมศิลป์
2. นายพงศธร  บุญธรรม
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
55 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจีรพัฒน์  เจริญศิลป์
2. นางสาวชลลดา  ทับทิม
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
56 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เทียมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอัมพรรณ  วาสนาเสถียร
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ยุย
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
57 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัชชา  ปัญจบุศย์
2. นายภัทรพงศ์  เจริญผล
3. นางสาววศมน  ฉัตรเงิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
58 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวประภาพร  ยุย
2. นายสิริวัฒน์  แสงอรุณ
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
59 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นางสาวติชิลา  เชกังกู่
2. นางสาวหมี่ตี้  มาเยอะ
3. นางสาวอุมาพร  มาเยอะ
 
1. นางสาวศิริญญา  สุวรรณธาดา
2. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
 
60 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ร่มโพธิ์ทอง
2. นางสาวฐิตาภรณ์  รูปพรม
3. นางสาวฐิติภา  รููปพรม
4. นางสาวนภษร  วัชระวรรธกูร
5. นางสาวพิมพ์ชนก  สายสุวรรณ
6. นางสาววิมาตา  ผู้บรรเจิดศักดิ์
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
2. นางปัทมา  อินทพรม
3. นางสาวศิริญญา  สุวรรณธาดา
 
61 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.8 ทอง 5 1. นางสาวปสุตา  จำนงค์ผล
2. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ประหลาดเนตร
3. นางสาวพรรณภษา  โสริวงค์
 
1. นางสาวศุทธิกา  ศรีชัยมูล
 
62 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภา  เสนอิ่ม
2. เด็กหญิงนริณธร  ดอนเทพ
3. เด็กหญิงปุญรัฏฐ์  ปินใจ
 
1. นางสาวมะลิ  สกุลเดชธนา
 
63 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 7 1. นางสาวธนัชพร  วัฒนโยธิน
2. นายนิติพล  ผลจันทา
3. นางสาวรัชชนก  จันทาใส
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
2. นางปัทมา  อินทพรม
 
64 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 7 1. นางสาวมนัสนันท์  เหลืองอ่อน
2. นางสาววัชรี  ประเสริฐจิตต์
3. นายเดชมณฑล  รัตนะเจริญลาภ
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
2. นางปัทมา  อินทพรม
 
65 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปราณปริยา  ผลวัฒนะ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
66 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรวิชญ์  รุจิอริยวัฒนกุล
 
1. นางสาวนภาพร  เลิกนอก
 
67 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเทวัญ  สว่างอารมณ์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
68 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนะ
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมพู
 
69 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดิษกร  จอมสิรโชติ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
70 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงศ์  สมบูรณ์
2. เด็กชายอัครชัย  แก้วผลึก
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
2. นางสาวนภาพร  เลิกนอก
 
71 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุริศร์  รัตนกิจ
2. นายสุภกิณห์  โสมชัย
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
2. นางสาวสุลิสา  เทพชมพู