สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.4-ม.6 58 เข้าร่วม 11 1. นางสาวบุญจิรา  เวชประสิทธิ์
 
1. นางสมศิริ  ยังเฟื่องมนต์
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.4-ม.6 52 เข้าร่วม 6 1. นางสาวธนภรณ์  สุธรรม
 
1. นายวรพัฒน์  ทองเจือ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายก้องภพ  พันธุ์กุ่ม
 
1. นางสาวธิดารัตน์  ศรีประเสริฐ
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.4-ม.6 36 เข้าร่วม 9 1. นายเอกชัย  ลาภอนันต์
 
1. นายขจรศักดิ์  เนตรหาญ
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.4-ม.6 28.5 เข้าร่วม 11 1. นายธนพล  ไชยนา
 
1. นางสาวเมวดี  พรมศิริ
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 39.33 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงธนัฎชา  เทพนม
 
1. นางสาวแก้วมณี  สระกลาง