สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.4-ม.6 65 ทองแดง 10 1. นายศุภพิชญ์  ชมชื่น
 
1. นายวรพัฒน์  ทองเจือ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวนุสบา  เล็งเนตร
2. นางสาวอรอนงค์  อัฒจักร
3. นางสาวอารดา  นาบุญ
 
1. นางสาวศุทธิกา  ศรีชัยมูล
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.4-ม.6 64.3 ทองแดง 9 1. นางสาวธนธรณ์  อานันทประภา
2. นางสาวพิชญ์สินี  จันทร์เขียว
3. นางสาวแพรพลอย  ดอกเทียน
 
1. นางสาววิชุดา  วงศ์เจริญ
2. นางสาวกัญญารัตน์  ศรีแจ่ม
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.4-ม.6 67.67 ทองแดง 12 1. นางสาวกันห์สิภัทร  รุ่งเพชรมั่นคง
2. นายธนากร  ศรีเรือง
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
2. นางปัทมา  อินทพรม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงปานไพลิน  สนนารี
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงปุญญิศา  ประสารสัตย์
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง 11 1. นางสาวปรียาวดี  พัฒนาพานิชพงษ์
 
1. นายพงศ์ระพี  ระวีวรรณ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 65 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงนันท์นภัส  นันทพรนิรชา
2. เด็กหญิงแพรวา  พูลเพิ่ม
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
2. นางสาวเพ็ญประภา  ปัญญาไชย
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ม.1-ม.3 66.6 ทองแดง 8 1. เด็กชายภัทรพล  โพนรัตน์
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงญาดา  ลีลานุรักษ์
 
1. นางสาวหทัยทิตย์  กันทะวงศ์
 
11 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.4-ม.6 62 ทองแดง 5 1. นายณัฐภัทร  สายปัน
 
1. นางสาวอรพินท์  จันทาทุม
 
12 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3 62 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงมนัสยา  พวงงาม
2. เด็กหญิงมุขสุดา  พฤฒิพงศ์พันธุ์
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
13 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.4-ม.6 65 ทองแดง 7 1. นางสาวกมลลักษณ์  กาญจนพัฒน์
2. นางสาวณัฐฐ์กฤตา  หวัง
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Web Applications ม.4-ม.6 61 ทองแดง 4 1. นายธัญญวัฒน์  อุดมศิลป์
2. นายพงศธร  บุญธรรม
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการเขียนโปรแกรมด้วยภาษาคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 62 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นายจีรพัฒน์  เจริญศิลป์
2. นางสาวชลลดา  ทับทิม
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์