สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.4-ม.6 78.6 เงิน 5 1. นางสาวณัทกาญจน์  สิริตรัยรัตน์
2. นายตะวัน  นวอาวุธ
 
1. นางสาววิชุดา  วงศ์เจริญ
2. นายนรากร  จรรยาสวัสดิ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 79 เงิน 7 1. เด็กชายจีรายุทธ  ชิณโน
2. เด็กชายธนพัฒน์  เรืองแจ่ม
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกษบรรจง
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอากาศยานบังคับด้วยวิทยุ ประเภทบินบรรทุกสัมภาระ ม.4-ม.6 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนทมณ  ปลอดโปร่ง
2. นางสาวปิยรัตน์  สงวนศิลป์
3. นายพจนัตย์  อู่ทรัพย์
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกษบรรจง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นายพลกฤต  ตรงขจรกิจ
2. นายรณัชย์  ฉัตรนุภาพ
3. นายศุภชัย  สีลาเขต
4. นายศุภณัฐ  คร้ามพิมพ์
5. นายสมปอง  ป้อมเรือง
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
2. นางปัทมา  อินทพรม
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.4-ม.6 79.5 เงิน 7 1. นางสาวอภิสมา  คนชม
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กหญิงปภาวรินทร์  บุญธรรม
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกานตนาถ  คลังกลาง
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
 
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงจุฑามณี  ปานปฐม
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
 
9 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.4-ม.6 73 เงิน 8 1. นางสาวเบญญา  สายดาราสมุทร
 
1. นายพงศ์ระพี  ระวีวรรณ
 
10 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ม.4-ม.6 78 เงิน 5 1. นายจักรกฤช  ตันแดง
2. นางสาวณัฏฐณิชา  ปัสสาจันทร์
3. นางสาวหทัยทิพย์  รวมธรรม
 
1. นายพงศ์ระพี  ระวีวรรณ
 
11 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.4-ม.6 77.66 เงิน 7 1. นายกฤติน  สีสาวัน
2. นายก้องภัค  อู่ไพฑูรย์
3. นายชานนท์  ยืนสุข
4. นายเทียนตะวัน  เกตุเทียน
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
2. นายรณกร  สุขเกษม
 
12 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 76.4 เงิน 13 1. เด็กหญิงปาลิดา  ทองธรรมชาติ
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
 
13 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.4-ม.6 70 เงิน 8 1. นางสาวนิศามณี  อินทมาตย์
 
1. นายอธิพัชร  จิรัชญาสวัสดิ์
 
14 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.4-ม.6 70 เงิน 11 1. นางสาวชญานิษฐ์  อินถร์ถา
 
1. นางสาวอรพินท์  จันทาทุม
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 75 เงิน 6 1. เด็กชายพชรพล  อาจสังข์
2. เด็กชายภาคิน  สุขทรัพย์
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
16 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4-ม.6 73 เงิน 4 1. นางสาวจุฑาทิพย์  ร่มโพธิ์ทอง
2. นางสาวฐิตาภรณ์  รูปพรม
3. นางสาวฐิติภา  รููปพรม
4. นางสาวนภษร  วัชระวรรธกูร
5. นางสาวพิมพ์ชนก  สายสุวรรณ
6. นางสาววิมาตา  ผู้บรรเจิดศักดิ์
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
2. นางปัทมา  อินทพรม
3. นางสาวศิริญญา  สุวรรณธาดา