สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนเมรี่อิมมาคุเลตคอนแวนต์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 86 ทอง 7 1. เด็กชายศิริพัฒน์  เดชขจรพิธ
 
1. นางนัฐพร  พรหมศิริ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.4-ม.6 90.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวลภัสนันท์  พันธุ์สนิท
 
1. นางสมศิริ  ยังเฟื่องมนต์
 
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 88 ทอง 4 1. เด็กชายปิยวัฒน์  แสงเงิน
2. เด็กชายอานนท์  ยงประวัติ
 
1. นางสาววิลาวัลย์  เกษบรรจง
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 82 ทอง 5 1. เด็กหญิงฉัตรกมล  แลบัว
2. เด็กหญิงนริสสรา  จันทรสอน
3. เด็กหญิงพลอยไพลิน  ชัยดา
4. เด็กหญิงพิมพ์ปวีณ์  ชินะศิริกุล
5. เด็กหญิงสรชา  เทพพิทักษ์
 
1. นายเปรมชัย  ธีระโชติกุล
2. นางสาวปัทมาวรรณ  ลิ้มพลอยพิพัฒน์
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.4-ม.6 82 ทอง 7 1. นางสาวณัชฌา  แสงแก้ว
2. นางสาวณัฐณิชา  สุรประเสริฐ
3. นางสาวธิราสุข  กมลพรมงคล
4. นางสาวปภัสสร  บุญยิ่ง
5. นางสาวอภิสรา  พัลวัน
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
2. นางปัทมา  อินทพรม
 
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดละครคุณธรรม ม.1-ม.6 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤษกร  สอนหล้า
2. เด็กหญิงกันต์ฤทัย  สาคร
3. เด็กหญิงชญาณิศา  ใยอ่อน
4. เด็กหญิงชนิกานต์  เทพศาสตรา
5. เด็กหญิงชวัลรัตน์  ภักดียุทธ
6. เด็กหญิงณัฏฐณิชา  ดาจง
7. เด็กหญิงณัฐพัชรี  อัครกุลนันท์
8. เด็กหญิงธนัชชา  ธรรมวัฒนกูล
9. เด็กชายธนาวุฒิ  แสงวิรัตน์
10. เด็กชายนวพล  เรืองวีระชัยกุล
11. เด็กหญิงพาณิภัค  ธนเศรษฐ
12. เด็กหญิงมาริษา  ชูลล์
13. เด็กหญิงรวีพลอย  รูโปบล
14. เด็กหญิงวรพร  นามวงศ์
15. เด็กชายวัชรากร  โพธิ์ศรีชัย
16. เด็กหญิงศิริกุล  ด่านเกสร
17. เด็กหญิงอมรรัตน์  เนาวรัตน์
18. เด็กหญิงเจติยา  ขุนหอม
 
1. นายเปรมชัย  ธีระโชติสกุล
2. นางปิยรัตน์  สีชัง
3. นางสาวปัทมาวรรณ  ลิ้มพลอยพิพัฒน์
4. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.4-ม.6 80 ทอง 5 1. นางสาวชนิสร  หร่อยดา
 
1. นายพงศ์ระพี  ระวีวรรณ
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 82.6 ทอง 7 1. เด็กหญิงสิริกมล  มากแบน
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 86.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณัฎฐวรัญญา  วิโนทพรรษ์
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
 
10 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.4-ม.6 89.8 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. นางสาวมิโฮะ  คุริตะ
 
1. นายอธิพัชร์  จิรัชญาสวัสดิ์
 
11 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงตลก ม.1-ม.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. นายชัยกฤต  พูลเจริญ
2. นายชาญชัย  ชาวเวียง
3. นายณัฐชนน  อุทากะ
4. นายปิยวัฒน์  พานน้อย
5. นายอดิศร  วัฒนโลเก
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
 
12 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ม.1-ม.6 85.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายกฤตย์  ศิริสัจจาพิพัฒน์
2. นางสาวเบญญารัศม์  ณัฐพุฒิสิทธิ์
 
1. นางสาวรินทร์ลดา  มะโนใจ
2. นางสาวเพ็ญประภา  ปัญญาไชย
 
13 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กชายพรหมณภัทร์  จิรธรรมวงศ์
 
1. นางสาวหทัยทิตย์  กันทะวงศ์
 
14 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 83 ทอง 7 1. เด็กหญิงดุสิตา  แก่นท้าว
2. เด็กชายพัชรพล  แสนอุดม
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
15 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 86 ทอง 6 1. เด็กชายกันตพัฒน์  ทัศน์สาธิต
2. เด็กชายธนภัทร  สินเครือสวน
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
16 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 90 ทอง 4 1. นายจักรวุฒิ  รอดมี
2. นายทินกฤต  เหมือนเงิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
17 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.4-ม.6 84 ทอง 5 1. นายธรรมภณ  จิตต์สุวรรณ
2. นายพศวัต  เจริญพานิช
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
18 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 85 ทอง 14 1. เด็กชายธนพร  รุ่งโรจน์
2. เด็กหญิงรุจิสา  ฉันท์วรุตพงศ์
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
19 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนกร  กุลคงหาญ
2. เด็กชายภูริน  พวงมะเดื่อ
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
20 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 81.17 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงพรชิตา  เทียมสุวรรณ์
2. เด็กหญิงอัมพรรณ  วาสนาเสถียร
3. เด็กชายเจษฎาภรณ์  ยุย
 
1. นายชัยนาท  วีระโห
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
21 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.4-ม.6 81.83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวนัชชา  ปัญจบุศย์
2. นายภัทรพงศ์  เจริญผล
3. นางสาววศมน  ฉัตรเงิน
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
22 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ม.4-ม.6 85 ทอง 8 1. นางสาวประภาพร  ยุย
2. นายสิริวัฒน์  แสงอรุณ
 
1. นายณัฐวุฒิ  มณีขัติย์
2. นางสาวอัยรินทร์  ธันยจิตรานนท์
 
23 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.4-ม.6 83.6 ทอง 4 1. นางสาวติชิลา  เชกังกู่
2. นางสาวหมี่ตี้  มาเยอะ
3. นางสาวอุมาพร  มาเยอะ
 
1. นางสาวศิริญญา  สุวรรณธาดา
2. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
 
24 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนแก้ว ม.4-ม.6 93.8 ทอง 5 1. นางสาวปสุตา  จำนงค์ผล
2. นางสาวปัณฑ์ชนิต  ประหลาดเนตร
3. นางสาวพรรณภษา  โสริวงค์
 
1. นางสาวศุทธิกา  ศรีชัยมูล
 
25 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 86.2 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงชนาภา  เสนอิ่ม
2. เด็กหญิงนริณธร  ดอนเทพ
3. เด็กหญิงปุญรัฏฐ์  ปินใจ
 
1. นางสาวมะลิ  สกุลเดชธนา
 
26 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.4-ม.6 81.8 ทอง 7 1. นางสาวธนัชพร  วัฒนโยธิน
2. นายนิติพล  ผลจันทา
3. นางสาวรัชชนก  จันทาใส
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
2. นางปัทมา  อินทพรม
 
27 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวหวานเพื่อสุขภาพ ม.4-ม.6 82.2 ทอง 7 1. นางสาวมนัสนันท์  เหลืองอ่อน
2. นางสาววัชรี  ประเสริฐจิตต์
3. นายเดชมณฑล  รัตนะเจริญลาภ
 
1. นายชญารัฐ  วิลัยรัตน์
2. นางปัทมา  อินทพรม
 
28 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. นางสาวปราณปริยา  ผลวัฒนะ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
29 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายวีรวิชญ์  รุจิอริยวัฒนกุล
 
1. นางสาวนภาพร  เลิกนอก
 
30 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเทวัญ  สว่างอารมณ์
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
31 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 81 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายพีรพัฒน์  รัตนะ
 
1. นางสาวสุลิสา  เทพชมพู
 
32 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. นายดิษกร  จอมสิรโชติ
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
 
33 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายภานุพงศ์  สมบูรณ์
2. เด็กชายอัครชัย  แก้วผลึก
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
2. นางสาวนภาพร  เลิกนอก
 
34 เรียนรวม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายบุริศร์  รัตนกิจ
2. นายสุภกิณห์  โสมชัย
 
1. นางพิมพา  ดาวบริบูรณ์
2. นางสาวสุลิสา  เทพชมพู