สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมา
 
1. นางวารุทัย  พิมพ์ทอง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพิชญานันท์  ทั่งถิ่น
 
1. นางวารุทัย  พิมพ์ทอง
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปภาดา  ดาทอง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ทวีผล
3. เด็กหญิงอติกันต์  มีทองคำ
 
1. นางสาวบังอร  โสภา
 
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 76 เงิน 10 1. เด็กชายณัฐนันต์  รัตนสังข์
2. เด็กชายอภิชาติ  จันทร์ดี
 
1. นางสาวบังอร  โสภา
2. นางสาวจิราพร  ชัยวรกุล
 
5 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กชายภาคิน  สอดส่อง
2. เด็กหญิงอภิญญา  หาวอ
 
1. นางสาววรรณพร  กล้ากระโทก
2. นายณรงค์เดช  บุญสาง
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสิรินทรา  รักษาธิการ
 
1. นางสาววิภาดา  ฉิมสำอางค์
 
7 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 -1 -    
8 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอุษา  ลวดทรง
 
1. นางสาววิภาดา  ฉิมสำอางค์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงคชวรรณพร  แสงจันทร์
2. เด็กหญิงปภาดา  ดาทอง
 
1. MissPeng  Ye
2. MissLi  Yuejuan
 
10 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวรัญญา  บำรุง
2. เด็กหญิงเมทินี  รักขนาม
 
1. นางสาวสุกัญญา  ฐานเจริญ
2. Mr.Jamie  Graham Sivers
 
11 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 91 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชินวัฒน์  บุดดาเหลา
2. เด็กชายรัชชานนท์  เสงี่ยมจิตต์
 
1. นางสาวพรเพ็ญ  พลเยี่ยม
2. นางสาวจิรัสยา  คุณสืบพงษ์พันธ์
 
12 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 0 เข้าร่วม 1. เด็กหญิงกาญจน์ชนก  ตีดี
2. เด็กหญิงชุติกาญจน์  วังคะวิง
3. เด็กหญิงณัฐณิชา  ตราจินดา
 
1. นางดวงฤดี  ตันประยงค์
2. นายณรงค์เดช  บุญสาง