สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนพงศ์สิริวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 66 ทองแดง 17 1. เด็กหญิงณัฐวดี  บุญมา
 
1. นางวารุทัย  พิมพ์ทอง
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 64 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงปภาดา  ดาทอง
2. เด็กหญิงสุภัสสร  ทวีผล
3. เด็กหญิงอติกันต์  มีทองคำ
 
1. นางสาวบังอร  โสภา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 61 ทองแดง 15 1. เด็กหญิงสิรินทรา  รักษาธิการ
 
1. นางสาววิภาดา  ฉิมสำอางค์
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 63 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงอุษา  ลวดทรง
 
1. นางสาววิภาดา  ฉิมสำอางค์