สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลรมลวรรณ  ชลวีระวงศ์
 
1. นายโฆษิต  สกุลทองเงิน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 71 เงิน 7 1. เด็กชายพัสกร  กังวานเลิศภภา
 
1. นางสาววรัญญา  บัวผัน
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. นางสาวพิชญ์ณัฐ  พูนสวัสดิ์
 
1. นายโฆษิต  สกุลทองเงิน
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. นางสาวชลิตา  พยนต์เลิศ
 
1. นายโฆษิต  สกุลทองเงิน
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีพุก
2. เด็กหญิงพิมพ์ณภัส  สิงห์สถิตย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พันหล้า
 
1. นางสาววรัญญา  บัวผัน
2. นางสาวกนกวรรณ  วิชุมา
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 77 เงิน 6 1. เด็กชายนทีธร  เงื่อมผา
2. เด็กหญิงสุชาดา  นามแก้ว
 
1. นายโฆษิต  สกุลทองเงิน
 
7 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงชุติมา  พวงเลิศบุญคง
2. เด็กหญิงวรานันท์  มั่งคั่ง
 
1. นางสาวกนกวรรณ  วิชุมา
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. นายณัฐสิทธิ์  แช่มสัมฤทธิ์
 
1. นายชัยรัตน์  พงษ์ศิริ
 
9 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กชายนาวิน  ปู่หล้า
2. เด็กหญิงภัทรภร  ศลศิลป์ชัย
3. เด็กหญิงภัทรภร  เลาซางเปลีย
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นายชัยรัตน์  พงษ์ศิริ
 
10 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ยูมิน
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  วงษ์แก้ว
 
11 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชสกันณ์  เพชรโชคฤทธิ์
2. เด็กชายอรรถพงศ์  ธนาเธียรเลิศ
 
1. นายสมพงษ์  สุนทรสุข
 
12 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงกวินนา  เทพอินทร์
2. เด็กหญิงธัญวัลย์  จันทจำรัสปัญญา
3. เด็กหญิงสุนันตังค์  พันธ์กอง
 
1. นางสาววรัญญา  โภคเกาะ
2. นางสาวอัญชลี  ศาสุข
 
13 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สวัสดิภาพ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญลาภมงคล
3. เด็กหญิงปภัคมัย  กัลยาพงศักดิ์
 
1. นางสาววรัญญา  โภคเกาะ
2. นางสาวอัญชลี  ศาสุข
 
14 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 74.42 เงิน 7 1. เด็กหญิงกฤตยา  แน่นหนา
2. เด็กหญิงวริศรา  กระโห้ทอง
3. เด็กหญิงเอมอร  ปั่นจริต
 
1. นางสาวอัญชลี  ศาสุข
2. นายสุธิชัย  สุทธินาวิน
 
15 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันการแสดงทางวิทยาศาสตร์ (Science Show) ม.1-ม.3 77.28 เงิน 7 1. เด็กหญิงวรกมล  วรรณพฤกษ์
2. เด็กหญิงวิริยา  วิมลประภา
3. เด็กหญิงศิริญญาดา  ใจจริง
 
1. นางสาวอัญชลี  ศาสุข
2. นางสาววรัญญา  โภคเกาะ
 
16 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ยศกิจ
2. เด็กหญิงสรวรรณ  ศักดิ์วณิชย์กุล
 
1. นางสาวอัญชลี  ศาสุข
 
17 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 77 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐธัญ  ชื่นฤทัย
2. เด็กชายอรรถพล  พะวัน
 
1. นางสาวอัญชลี  ศาสุข
2. นายสุธิชัย  สุทธินาวิน
 
18 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทสามมิติ (3D) ปล่อยอิสระ ม.1-ม.3 70 เงิน 13 1. เด็กชายนพดล  พรมเทศ
2. เด็กชายปฐมพร  วงษ์มณีวรรณ
 
1. นางสาวอัญชลี  ศาสุข
2. นายสุธิชัย  สุทธินาวิน
 
19 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ม.1-ม.6 77 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิดาภา  สุขสงวน
2. เด็กหญิงชัญญา  เชื้อผู้ดี
3. เด็กหญิงธิดาวรรณ  เลื่อมใส
4. เด็กหญิงปัณฑิตา  ขวัญเมือง
5. เด็กหญิงปุณยภา  ศรีจำเริญ
6. เด็กหญิงภิญญดา  ผ่องศรี
7. เด็กหญิงมณฑิตา  วงษ์ดี
8. เด็กหญิงรุจาภา  พิสุทธิไพศาล
9. เด็กหญิงอษมาภรณ์  บุญรอด
10. เด็กหญิงอินธิรา  ชมภูเขา
 
1. นายสมเดช  ดวงมหึมา
2. นางศศิธร  คงชะนะ
 
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 78 เงิน 5 1. เด็กหญิงพรพรหม  พรหมมินทร์
 
1. นางปาณัท  แจ่มจำรัส
 
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะภา  เหล่าจันทร์ขาม
 
1. นางปาณัท  แจ่มจำรัส
 
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวริญญา  มาศิริ
 
1. นางปาณัท  แจ่มจำรัส
 
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงญาณิศา  วิยะรันดร์
2. เด็กหญิงธิชาดา  ทองนอก
 
1. นางปาณัท  แจ่มจำรัส
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.8 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฐฐา  แก่นจันทร์
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  หุ่นพวง
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.7 เงิน 6 1. เด็กหญิงภัทรดา  นาคะจรูญสิทธิ์
 
1. นางสาวรุ่งฤดี  หุ่นพวง
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 76.8 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติรัตน์  คุณาจิตพงศ์
2. เด็กหญิงธนกานต์  ปราศจากศัตรู
3. เด็กหญิงนวรัตน์  อุปพงษ์
4. เด็กหญิงนิศาชล  แก้วศรีงาม
5. เด็กชายปัณณวิชญ์  ประภัสสราสิทธิ์
6. เด็กชายปิยพนธ์  กู้ชาติ
7. เด็กหญิงพลอยชนก  วรรณุวาส
8. เด็กชายพิชญุตม์  ศรีสรวล
9. เด็กชายภูบดินทร์  พงศ์อภิรักษ์
10. เด็กชายภูวิศ  ภูนิลมัย
 
1. นางสาวภัทรชรินทร์  สัตบุษย์
2. นางอภัชยา  พุทธอวยพรชัย
3. นางสาวสายฝน  บุญกระจาย
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สูงห้างหว้า
 
1. นางรุ่งนภา  นิ่มเสนาะ
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงมุทิตา  ชามนตรี
 
1. นายนิรันดร์  โกศลธิติพงศ์
 
29 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกชกร  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงคาร
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญหล้า
 
1. นางสว่าง  ศรีศักดิ์นอก
2. นางสาวสุพิชชา  ฤทธิ์เทพ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐรีย์  พูลผล
2. เด็กชายธนดล  เกตุงาม
 
1. นายณัฐจักร์  พัชรวิทย์มงคล
2. นางณัฐมน  แสงจำรัส
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  ปานทอง
2. เด็กชายสุรัตน์  เกิดปลื้มปิติ
 
1. นายณัฐจักร์  พัชรวิทย์มงคล
2. นางณัฐมน  แสงจำรัส