สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 58 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงชลิตา  ศรีพุก
2. เด็กหญิงพิมพ์ณภัส  สิงห์สถิตย์
3. เด็กหญิงอาทิตยา  พันหล้า
 
1. นางสาววรัญญา  บัวผัน
2. นางสาวกนกวรรณ  วิชุมา
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 10 เข้าร่วม 13 1. นายณัฐสิทธิ์  แช่มสัมฤทธิ์
 
1. นายชัยรัตน์  พงษ์ศิริ
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 34 เข้าร่วม 14 1. เด็กหญิงบุณฑริกา  ยูมิน
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  วงษ์แก้ว
 
4 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 50 เข้าร่วม 9 1. เด็กหญิงมุทิตา  ชามนตรี
 
1. นายนิรันดร์  โกศลธิติพงศ์