สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 68 ทองแดง 4 1. นางสาวพิชญ์ณัฐ  พูนสวัสดิ์
 
1. นายโฆษิต  สกุลทองเงิน
 
2 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทบูรณาการความรู้ในคณิตศาสตร์ไปประยุกต์ใช้ ม.1-ม.3 69.4 ทองแดง 5 1. เด็กชายนาวิน  ปู่หล้า
2. เด็กหญิงภัทรภร  ศลศิลป์ชัย
3. เด็กหญิงภัทรภร  เลาซางเปลีย
 
1. นางสาวอัจฉราวรรณ  วงษ์แก้ว
2. นายชัยรัตน์  พงษ์ศิริ
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงจุฬารัตน์  สวัสดิภาพ
2. เด็กหญิงนันท์นภัส  เจริญลาภมงคล
3. เด็กหญิงปภัคมัย  กัลยาพงศักดิ์
 
1. นางสาววรัญญา  โภคเกาะ
2. นางสาวอัญชลี  ศาสุข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 60 ทองแดง 12 1. เด็กหญิงวริญญา  มาศิริ
 
1. นางปาณัท  แจ่มจำรัส
 
5 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 67 ทองแดง 10 1. เด็กหญิงกชกร  สะอาดเอี่ยม
2. เด็กหญิงณัฐนิชา  สิงคาร
3. เด็กหญิงสุตาภัทร  บุญหล้า
 
1. นางสว่าง  ศรีศักดิ์นอก
2. นางสาวสุพิชชา  ฤทธิ์เทพ