สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนปรีชานุศาสน์ สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. นางสาวชลรมลวรรณ  ชลวีระวงศ์
 
1. นายโฆษิต  สกุลทองเงิน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันต่อสมการคณิตศาสตร์ (เอแม็ท) ม.1-ม.3 100 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพัชสกันณ์  เพชรโชคฤทธิ์
2. เด็กชายอรรถพงศ์  ธนาเธียรเลิศ
 
1. นายสมพงษ์  สุนทรสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดผลงานสิ่งประดิษฐ์ทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 83 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงรัตนาพร  ยศกิจ
2. เด็กหญิงสรวรรณ  ศักดิ์วณิชย์กุล
 
1. นางสาวอัญชลี  ศาสุข
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงปิยะภา  เหล่าจันทร์ขาม
 
1. นางปาณัท  แจ่มจำรัส
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 89.33 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงธนภรณ์  สูงห้างหว้า
 
1. นางรุ่งนภา  นิ่มเสนาะ
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 87 ทอง 4 1. เด็กหญิงณัฐรีย์  พูลผล
2. เด็กชายธนดล  เกตุงาม
 
1. นายณัฐจักร์  พัชรวิทย์มงคล
2. นางณัฐมน  แสงจำรัส
 
7 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 90 ทอง 9 1. เด็กชายกิตติพันธุ์  ปานทอง
2. เด็กชายสุรัตน์  เกิดปลื้มปิติ
 
1. นายณัฐจักร์  พัชรวิทย์มงคล
2. นางณัฐมน  แสงจำรัส