สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงแพรพรรณ   จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวเกษมณี  บุราณรมย์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงชลธิชา  พูลผล
 
1. นางสาวอริศรา  อิ่มแจ้ง
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศิรประภา  อังคุณากรณ์
 
1. นางสาวณัฐรดา  ขุนศรี
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายประภากร   รัศมี
 
1. นางสาวณัฐรดา  ขุนศรี
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วมณี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีนวลปาน
3. เด็กหญิงหฤทัย  วงศ์เสถียร
 
1. นางสาวณัฐรดา  ขุนศรี
 
6 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจริยาพร   แตงเจริญ
 
1. นางสาวพรมณี  สิริวาณีปกรณ์
 
7 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายทีฆทัศน์   เกตุชัย
 
1. นางสาวพรมณี  สิริวาณีปกรณ์
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศุภชัย   จูกลิ่น
 
1. นางสาวพรมณี  สิริวาณีปกรณ์
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วขันตี
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เถาว์เบา
3. เด็กหญิงพรวดี  ทรงกลดรัตน์
 
1. นางสาววิลาสินี  ประเสริฐกุล
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณิชา   จินดาวงษ์
2. เด็กชายอมตพล   ปุณยะประยูร
3. เด็กชายอินทัช  นิดใหม่
 
1. นางสาววิลาสินี  ประเสริฐกุล
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐชา  จำเนียน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟองย้อย
3. เด็กหญิงนงนภัส  มาทอน
4. เด็กหญิงนฤมล  ศรีม่วง
5. เด็กหญิงสโรทิพย์  แสงนรินทร์ดา
 
1. นางสาวพรพิมล  อินทร์ถา
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายปินน์  วสุวัต
 
1. ว่าที่พันตรีเลิศฤทธิ์  โพธิกุล
 
13 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงขวัญชญา  โชติกุล
2. เด็กชายสิริเชษฐ์  ทองเจือ
 
1. นางอรัญญา  ศรีมงคล
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงภานิชา  มฤธุพุฒินันท์
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  ศรีงาม
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จิตต์จำนงค์
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชทภณ  อุบล
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนะวงศะวัต
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์อัมพรพิชญ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วศรี
4. เด็กหญิงชนากานต์  ทองเพ็ง
5. เด็กหญิงณัฐวดี  บัวทอง
6. เด็กหญิงบุญรัสกร  แจ่มเจริญ
7. เด็กหญิงพีรดา  รวยสำราญ
8. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แส่สันเที๊ยะ
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  จอยไธสง
10. เด็กหญิงวรรณวดี  บุญช่วยเหลือ
11. เด็กหญิงสาริตา  แฝกโคกสูง
12. เด็กหญิงสิรินภา  ประยูรศักดิ์
13. เด็กหญิงสุธาสินี  ดีพร้อม
14. เด็กหญิงอภิญญา  เลียงภู
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผสมกิจ
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
2. นายฉัตรบดี  แสงไพบูลย์
3. นายฉัตรบดินทร์  แสงไพบูลย์
4. นางสาววาสนา  ขันทอง
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชิโอริ  ซูซูกิ
2. เด็กชายวัศพล  มนต์มี
3. เด็กชายศุภวัฒน์  แสงทอง
4. เด็กหญิงเรืองรอง  ป้อมสุวรรณ
5. เด็กชายแกรนด์  เซดริก ฟอเรส
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อรุณรัตน์
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกพล  จันทร์ศรี
2. เด็กชายกรณ์  อังคภาภรณ์กุล
3. เด็กชายกีรติ  ทรงกลด
4. เด็กหญิงกุลลธิดา  รองฤทธิ์
5. เด็กหญิงจริยาพร  แตงเจริญ
6. เด็กหญิงจีรนันท์  สมบัติวงษ์
7. เด็กหญิงชลธิชา  เศรษฐสิงห์
8. เด็กหญิงณิภัชชา  ยศไทยสน
9. เด็กชายทวีโชค  จันทร์ศรี
10. เด็กชายธนชัย  แสงสว่าง
11. นายธนรัตน์  ปรากฎรัตน์
12. เด็กชายนฎกร  เหลือจันทร์
13. เด็กชายนันธกร  วีระสุขสกุล
14. เด็กชายนิติภูมิ  วิมานนนท์
15. เด็กหญิงปัณฑิตา  เพ็ญไพฑูรย์
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำดี
17. เด็กหญิงพรนัชชา  รอดตัวดี
18. เด็กหญิงพรวดี  ประกอบแสง
19. เด็กหญิงพลอยณิศา  สีหาจันทร์
20. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มีเดชคุณอนันต์
21. เด็กชายภัทรพล  ยงเสมอ
22. เด็กหญิงลภัสพิมล  มนฑ์ปุณย์ภากร
23. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขันเจริญ
24. เด็กชายวิรัช  ศิริรักษ์
25. เด็กหญิงสิริกร  เลี้ยงพิทักษ์พงศ์
26. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วมณี
27. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กอบัวแก้ว
28. เด็กหญิงอชิรญา  คำเกิด
29. เด็กหญิงอัยย์ลดา  ห้องกระจก
30. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อารมณ์ชื่น
31. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขฤทธิ์
32. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุ้งทอง
33. เด็กชายไกรสอน  สมพร
 
1. นายจิรพันธ์  สง่าวิทยากุล
2. นายประนต  แสงไพบูลย์
3. นายปฏิพัทธิ์  สาระประภา
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.9 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์อัมพรพิชญ์
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
22 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิธาทิพย์
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
23 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เชื้อขำ
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  กุซัว
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงอุสา  วิริยะประกอบ
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
26 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ชูเกตุ
2. เด็กหญิงณัชวราดา  ชัยอร่ามวิจารณ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงค์มณีวรรณ
4. เด็กหญิงภรภัทร  เหมือนมณี
5. เด็กหญิงวิลาสินี  อ๊อดทอง
6. เด็กหญิงสิริญา  เรืองคำ
7. เด็กหญิงหทัย  แมคนีล
8. เด็กหญิงแพรวา  นามไพร
 
1. นายจิรพันธ์  สง่าวิทยากุล
 
27 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสริมศรี
 
1. Mrs.Shiree Mae   F. Pancharern
 
28 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายเซย่า   ซูซูกิ
 
1. นางสาวฐานิต  ศรีสุข
 
29 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 71.34 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพนธ์   บัตรมาตร
2. เด็กหญิงสุธาสินี   ดีพร้อม
 
1. นางสาวสายฝน  อุ่นผาง
2. MissLei Mei   Zhang
 
30 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   กิจหัตถพร
2. เด็กชายอิงควัชร์   ศุภประเสริฐโภคิน
 
1. นางสาวธันยากานต์  คำกลั่น
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายชนาธิป  เปลี่ยนเดช
2. เด็กชายปภัชพล  วสุสันตกุล
 
1. นางสาวอนงค์นุช  โครตวงษ์
 
32 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสริมศรี
2. เด็กชายพงศธร   ทุมเที่ยง
 
1. นายทศพร  นิสสัยสุข
 
33 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  งามสง่า
2. เด็กชายิธิติพัทธิ์  ชัยศิริ
3. เด็กชายเฮ้าหนาน  ยิน
 
1. นางสาวสุมาลี  วงศ์อินทร์
 
34 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดิ์พัฒน์   ชูรัตน์
 
1. นางสาวสุมาลี  วงศ์อินทร์
 
35 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร   คำเลิศ
 
1. นายจิรพันธ์  สง่าวิทยากุล