สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 49.5 เข้าร่วม 17 1. เด็กหญิงชลธิชา  พูลผล
 
1. นางสาวอริศรา  อิ่มแจ้ง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 52 เข้าร่วม 15 1. เด็กหญิงศิรประภา  อังคุณากรณ์
 
1. นางสาวณัฐรดา  ขุนศรี
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 16 เข้าร่วม 10 1. เด็กหญิงจริยาพร   แตงเจริญ
 
1. นางสาวพรมณี  สิริวาณีปกรณ์
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 24 เข้าร่วม 19 1. เด็กชายทีฆทัศน์   เกตุชัย
 
1. นางสาวพรมณี  สิริวาณีปกรณ์
 
5 คณิตศาสตร์ การแข่งขันซูโดกุ ม.1-ม.3 45 เข้าร่วม 7 1. เด็กชายศุภชัย   จูกลิ่น
 
1. นางสาวพรมณี  สิริวาณีปกรณ์
 
6 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 46 เข้าร่วม 19 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  แก้วขันตี
2. เด็กหญิงณัฐธิชา  เถาว์เบา
3. เด็กหญิงพรวดี  ทรงกลดรัตน์
 
1. นางสาววิลาสินี  ประเสริฐกุล
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชิโอริ  ซูซูกิ
2. เด็กชายวัศพล  มนต์มี
3. เด็กชายศุภวัฒน์  แสงทอง
4. เด็กหญิงเรืองรอง  ป้อมสุวรรณ
5. เด็กชายแกรนด์  เซดริก ฟอเรส
 
1. นางสาวอมรรัตน์  อรุณรัตน์
 
8 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 52.33 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายเซย่า   ซูซูกิ
 
1. นางสาวฐานิต  ศรีสุข
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 44 เข้าร่วม 9 1. เด็กชายณัฐวัฒน์   กิจหัตถพร
2. เด็กชายอิงควัชร์   ศุภประเสริฐโภคิน
 
1. นางสาวธันยากานต์  คำกลั่น