สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายประภากร   รัศมี
 
1. นางสาวณัฐรดา  ขุนศรี
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 61.25 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วมณี
2. เด็กหญิงสุภาพร  ศรีนวลปาน
3. เด็กหญิงหฤทัย  วงศ์เสถียร
 
1. นางสาวณัฐรดา  ขุนศรี
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 65 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงณิชา   จินดาวงษ์
2. เด็กชายอมตพล   ปุณยะประยูร
3. เด็กชายอินทัช  นิดใหม่
 
1. นางสาววิลาสินี  ประเสริฐกุล
 
4 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 65 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงขวัญชญา  โชติกุล
2. เด็กชายสิริเชษฐ์  ทองเจือ
 
1. นางอรัญญา  ศรีมงคล
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 9 1. เด็กชายณัฐพงศ์  จิตต์จำนงค์
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี