สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 74 เงิน 13 1. เด็กหญิงแพรพรรณ   จันทร์แจ้ง
 
1. นางสาวเกษมณี  บุราณรมย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 70 เงิน 12 1. เด็กหญิงณัฐชา  จำเนียน
2. เด็กหญิงธิดารัตน์  ฟองย้อย
3. เด็กหญิงนงนภัส  มาทอน
4. เด็กหญิงนฤมล  ศรีม่วง
5. เด็กหญิงสโรทิพย์  แสงนรินทร์ดา
 
1. นางสาวพรพิมล  อินทร์ถา
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กหญิงภานิชา  มฤธุพุฒินันท์
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 77.9 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์อัมพรพิชญ์
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 72.4 เงิน 9 1. เด็กหญิงอุสา  วิริยะประกอบ
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
6 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3 78.1 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงฐิติกาญจน์  ชูเกตุ
2. เด็กหญิงณัชวราดา  ชัยอร่ามวิจารณ์
3. เด็กหญิงพัทธนันท์  วงค์มณีวรรณ
4. เด็กหญิงภรภัทร  เหมือนมณี
5. เด็กหญิงวิลาสินี  อ๊อดทอง
6. เด็กหญิงสิริญา  เรืองคำ
7. เด็กหญิงหทัย  แมคนีล
8. เด็กหญิงแพรวา  นามไพร
 
1. นายจิรพันธ์  สง่าวิทยากุล
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดเพื่ออาชีพภาษาจีน ม.1-ม.3 71.34 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐพนธ์   บัตรมาตร
2. เด็กหญิงสุธาสินี   ดีพร้อม
 
1. นางสาวสายฝน  อุ่นผาง
2. MissLei Mei   Zhang
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 70 เงิน 8 1. เด็กชายชนาธิป  เปลี่ยนเดช
2. เด็กชายปภัชพล  วสุสันตกุล
 
1. นางสาวอนงค์นุช  โครตวงษ์