สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประภัสสรวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 87 ทอง 7 1. เด็กชายปินน์  วสุวัต
 
1. ว่าที่พันตรีเลิศฤทธิ์  โพธิกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 81 ทอง 4 1. เด็กหญิงบุญยวีร์  ศรีงาม
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
3 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายชทภณ  อุบล
 
1. นายเกษม  ธรรมรังษี
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสมเครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงกัญญาพัชร  รัตนะวงศะวัต
2. เด็กหญิงกัญญาภัค  วงศ์อัมพรพิชญ์
3. เด็กหญิงจิดาภา  แก้วศรี
4. เด็กหญิงชนากานต์  ทองเพ็ง
5. เด็กหญิงณัฐวดี  บัวทอง
6. เด็กหญิงบุญรัสกร  แจ่มเจริญ
7. เด็กหญิงพีรดา  รวยสำราญ
8. เด็กหญิงรสสุคนธ์  แส่สันเที๊ยะ
9. เด็กหญิงรุ่งนภา  จอยไธสง
10. เด็กหญิงวรรณวดี  บุญช่วยเหลือ
11. เด็กหญิงสาริตา  แฝกโคกสูง
12. เด็กหญิงสิรินภา  ประยูรศักดิ์
13. เด็กหญิงสุธาสินี  ดีพร้อม
14. เด็กหญิงอภิญญา  เลียงภู
15. เด็กหญิงเพ็ญนภา  ผสมกิจ
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
2. นายฉัตรบดี  แสงไพบูลย์
3. นายฉัตรบดินทร์  แสงไพบูลย์
4. นางสาววาสนา  ขันทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ม.1-ม.6 85.4 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายกนกพล  จันทร์ศรี
2. เด็กชายกรณ์  อังคภาภรณ์กุล
3. เด็กชายกีรติ  ทรงกลด
4. เด็กหญิงกุลลธิดา  รองฤทธิ์
5. เด็กหญิงจริยาพร  แตงเจริญ
6. เด็กหญิงจีรนันท์  สมบัติวงษ์
7. เด็กหญิงชลธิชา  เศรษฐสิงห์
8. เด็กหญิงณิภัชชา  ยศไทยสน
9. เด็กชายทวีโชค  จันทร์ศรี
10. เด็กชายธนชัย  แสงสว่าง
11. นายธนรัตน์  ปรากฎรัตน์
12. เด็กชายนฎกร  เหลือจันทร์
13. เด็กชายนันธกร  วีระสุขสกุล
14. เด็กชายนิติภูมิ  วิมานนนท์
15. เด็กหญิงปัณฑิตา  เพ็ญไพฑูรย์
16. เด็กหญิงปาริฉัตร  คำดี
17. เด็กหญิงพรนัชชา  รอดตัวดี
18. เด็กหญิงพรวดี  ประกอบแสง
19. เด็กหญิงพลอยณิศา  สีหาจันทร์
20. เด็กหญิงพิทยาภรณ์  มีเดชคุณอนันต์
21. เด็กชายภัทรพล  ยงเสมอ
22. เด็กหญิงลภัสพิมล  มนฑ์ปุณย์ภากร
23. เด็กหญิงวันวิสาข์  ขันเจริญ
24. เด็กชายวิรัช  ศิริรักษ์
25. เด็กหญิงสิริกร  เลี้ยงพิทักษ์พงศ์
26. เด็กหญิงสุพิชญา  แก้วมณี
27. เด็กหญิงหนึ่งฤทัย  กอบัวแก้ว
28. เด็กหญิงอชิรญา  คำเกิด
29. เด็กหญิงอัยย์ลดา  ห้องกระจก
30. เด็กชายเจตนิพัทธ์  อารมณ์ชื่น
31. เด็กหญิงเจนจิรา  สุขฤทธิ์
32. เด็กหญิงเยาวลักษณ์  บุ้งทอง
33. เด็กชายไกรสอน  สมพร
 
1. นายจิรพันธ์  สง่าวิทยากุล
2. นายประนต  แสงไพบูลย์
3. นายปฏิพัทธิ์  สาระประภา
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 83.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงสุทธิดา  สุทธิธาทิพย์
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 90.4 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงวรรณรัตน์  เชื้อขำ
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 80.8 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายชนาธิป  กุซัว
 
1. นายประนต  แสงไพบูลย์
 
9 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 84 ทอง 7 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสริมศรี
 
1. Mrs.Shiree Mae   F. Pancharern
 
10 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 88 ทอง 11 1. เด็กหญิงกรรณิการ์  เสริมศรี
2. เด็กชายพงศธร   ทุมเที่ยง
 
1. นายทศพร  นิสสัยสุข
 
11 เรียนรวม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 82 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายอภิรักษ์  งามสง่า
2. เด็กชายิธิติพัทธิ์  ชัยศิริ
3. เด็กชายเฮ้าหนาน  ยิน
 
1. นางสาวสุมาลี  วงศ์อินทร์
 
12 เรียนรวม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายศักดิ์พัฒน์   ชูรัตน์
 
1. นางสาวสุมาลี  วงศ์อินทร์
 
13 เรียนรวม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทบกพร่องออทิสติก ม.1-ม.3 80 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายพงศธร   คำเลิศ
 
1. นายจิรพันธ์  สง่าวิทยากุล