สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 82 ทอง 8 1. เด็กหญิงบัณฑิตา  หมั่นกิจ
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มันทิราลัย
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันการท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงพัทรดา  นุชพงษ์
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
4 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัทราพร  พุดฉิม
2. เด็กหญิงภูษณิศา  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงวาสินี  ดวงดารา
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
5 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสันเทียะ
2. เด็กหญิงธนัญญา  พลายละหาร
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
6 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติชญา  บุญประสพ
2. เด็กหญิงศศินิภา  เสมทับ
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
7 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54.2 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชื่นกมล  โกศลศักดาสกุล
2. นางสาวณัฏฐนิชา  ใจรัก
3. เด็กหญิงพรทิตา  คงสว่าง
 
1. นายไตรภูมิ  แย้มหงษ์ทอง
 
8 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสุรเดช  เต้นย้อม
 
1. นายไตรภูมิ  แย้มหงษ์ทอง
 
9 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายกาศิก  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แซ่พ่าน
3. เด็กชายอานนท์  ศรีกระหวัน
 
1. นางตรีดามาส  พรหมสุข
 
10 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณสุข
2. นางสาวรัศมี  นุชพงษ์
3. เด็กหญิงวรรณพร  หอมลา
 
1. นายประสิทธิ์  จันทร์ลิ้ม
 
11 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทัพมงคล
2. เด็กหญิงจินตนา  นุชพงษ์
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  แป้นสมบูรณ์
4. เด็กหญิงพรพนา  นามโคตร
5. เด็กหญิงเกวลี  บุญมา
 
1. นางวาสนา  จันทร์ลิ้ม
 
12 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 88 ทอง 5 1. เด็กหญิงพิมลรัตน์  แซ่ซื้อ
 
1. นางวาสนา  จันทร์ลิ้ม
 
13 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 81 ทอง 8 1. เด็กหญิงพิยดา  สายเชื้อ
2. เด็กชายมัทเธนัย  โปลาหา
 
1. นายนัฐพงษ์  โปลาหา
 
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน "ศิลป์สร้างสรรค์" ม.1-ม.3 -1 - 1. เด็กหญิงวาสินี  ดวงดารา
 
1. นางสาวชลธิชา  ชื่นชม
 
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอารียา  แซ่กือ
 
1. นางสาวชลธิชา  ชื่นชม
 
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. นางสาวฐิติชญา  บุญประสพ
2. เด็กหญิงวรพรรณ  ศรีกระหวัน
 
1. นางสาวชลธิชา  ชื่นชม
 
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มันทิราลัย
 
1. นางสาวชลธิชา  ชื่นชม
 
18 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิรโชติ  สาลี่
2. เด็กชายปีติกร  ชินะธิเดชมงคล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมพินิจ
4. เด็กชายอนุรักษ์  เจริญแก้ว
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปรีดาจรรยา
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
19 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงนฤมล  อุตมาลา
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
20 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 81 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมพินิจ
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
21 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.8 เงิน 4 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมสุข
 
1. นายเอกนรินทร์   หมื่อโป
 
22 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55.99 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงดวงหทัย  โชติรัตน์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์แก้ว
 
23 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงณฌาณฌา  กะกุลพิมพ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์แก้ว
 
24 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์แก้ว
 
25 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุญปลูก
2. เด็กหญิงพรแพรวา  เหล็งรัมย์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์แก้ว
 
26 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. นางสาวรัศมี  นุชพงษ์
2. เด็กหญิงวรพรรณ  ศรีกระหวัน
3. เด็กหญิงวรรณพร  หอมลา
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
27 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3 80 ทอง 10 1. เด็กชายวงศธร  ชื่นแสง
2. เด็กชายวัชรกร  ใหมพรม
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
28 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 83 ทอง 9 1. เด็กชายทิวัตถ์  เกรียงสมุทร
2. เด็กชายอนุรักษ์  เจริญแก้ว
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
29 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายพีระพล  ชวนนอก
2. เด็กชายอานนท์  ศรีกระหวัน
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
30 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 89 ทอง 10 1. เด็กชายกาศิก  แสงสว่าง
2. เด็กชายปาริช  สุขธงไชยกูล
 
1. นางสาวเมธินี  ฟูทอง
 
31 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายบูรพา  พัชราภรณ์
2. นายสุรพัศ  วงศรี
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ
 
32 การงานอาชีพ การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 84.6 ทอง 5 1. เด็กหญิงชลดา  การประดิษฐ์พร
2. เด็กหญิงนัฐธิดา  อินต๊ะกัน
3. เด็กหญิงพัชชา  ศรีนิธิเจษฎาโยธิน
 
1. นางสาวสุพัตร  ตาเขียว