สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 53 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มันทิราลัย
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 49 เข้าร่วม 13 1. เด็กหญิงภัทราพร  พุดฉิม
2. เด็กหญิงภูษณิศา  ศรีสมบัติ
3. เด็กหญิงวาสินี  ดวงดารา
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
3 คณิตศาสตร์ การประกวดโครงงานคณิตศาสตร์ ประเภทสร้างทฤษฎีหรือคำอธิบายทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 54.2 เข้าร่วม 5 1. เด็กหญิงชื่นกมล  โกศลศักดาสกุล
2. นางสาวณัฏฐนิชา  ใจรัก
3. เด็กหญิงพรทิตา  คงสว่าง
 
1. นายไตรภูมิ  แย้มหงษ์ทอง
 
4 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ม.1-ม.3 54 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายสุรเดช  เต้นย้อม
 
1. นายไตรภูมิ  แย้มหงษ์ทอง
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 55 เข้าร่วม 5 1. เด็กชายจิรโชติ  สาลี่
2. เด็กชายปีติกร  ชินะธิเดชมงคล
3. เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมพินิจ
4. เด็กชายอนุรักษ์  เจริญแก้ว
5. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ปรีดาจรรยา
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
6 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันพูดภาษาอังกฤษ (Impromptu Speech) ม.1-ม.3 55.99 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงดวงหทัย  โชติรัตน์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์แก้ว
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขัน Multi Skills Competition ม.1-ม.3 53.33 เข้าร่วม 6 1. เด็กหญิงชนกนันท์  ลิ้มภักดี
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์แก้ว
 
8 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้าง Webpage ประเภท Text Editor ม.1-ม.3 11 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายบูรพา  พัชราภรณ์
2. นายสุรพัศ  วงศรี
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ