สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 69 ทองแดง 8 1. เด็กหญิงชลธิชา  แก้วสันเทียะ
2. เด็กหญิงธนัญญา  พลายละหาร
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 65 ทองแดง 11 1. เด็กชายกาศิก  แสงสว่าง
2. เด็กหญิงรุ่งทิวา  แซ่พ่าน
3. เด็กชายอานนท์  ศรีกระหวัน
 
1. นางตรีดามาส  พรหมสุข
 
3 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภททดลอง ม.1-ม.3 63 ทองแดง 10 1. เด็กชายณัฐพงษ์  วรรณสุข
2. นางสาวรัศมี  นุชพงษ์
3. เด็กหญิงวรรณพร  หอมลา
 
1. นายประสิทธิ์  จันทร์ลิ้ม
 
4 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 62 ทองแดง 14 1. เด็กหญิงอารียา  แซ่กือ
 
1. นางสาวชลธิชา  ชื่นชม
 
5 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3 61 ทองแดง 14 1. นางสาวฐิติชญา  บุญประสพ
2. เด็กหญิงวรพรรณ  ศรีกระหวัน
 
1. นางสาวชลธิชา  ชื่นชม
 
6 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น (Drawing) ม.1-ม.3 61 ทองแดง 13 1. เด็กหญิงณัฐฐินันท์  มันทิราลัย
 
1. นางสาวชลธิชา  ชื่นชม
 
7 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันต่อศัพท์ภาษาอังกฤษ (ครอสเวิร์ด) ม.1-ม.3 69 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงปิยะวรรณ  บุญปลูก
2. เด็กหญิงพรแพรวา  เหล็งรัมย์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์แก้ว
 
8 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 64 ทองแดง 13 1. นางสาวรัศมี  นุชพงษ์
2. เด็กหญิงวรพรรณ  ศรีกระหวัน
3. เด็กหญิงวรรณพร  หอมลา
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ