สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนกุญแจคริสเตียนวิทยา สพม. เขต ๑๘ (ชลบุรี,ระยอง)

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 67 ประจำปีการศึกษา 2560 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 18
ณ สหวิทยาเขต ชลบุรี เขต 1
ระหว่าง วันที่ 16-18 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2560

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันต่อคำศัพท์ภาษาไทย (คำคมเดิม) ม.1-ม.3 73 เงิน 7 1. เด็กหญิงฐิติชญา  บุญประสพ
2. เด็กหญิงศศินิภา  เสมทับ
 
1. นายรุ่งโรจน์  นันศรีเกตุ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ม.1-ม.3 72 เงิน 10 1. เด็กหญิงกัลยรัตน์  ทัพมงคล
2. เด็กหญิงจินตนา  นุชพงษ์
3. เด็กหญิงน้ำหนึ่ง  แป้นสมบูรณ์
4. เด็กหญิงพรพนา  นามโคตร
5. เด็กหญิงเกวลี  บุญมา
 
1. นางวาสนา  จันทร์ลิ้ม
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 75.8 เงิน 14 1. เด็กหญิงนฤมล  อุตมาลา
 
1. นายเอกนรินทร์  หมื่อโป
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 73.8 เงิน 4 1. เด็กชายศุภวิชญ์  เอี่ยมสุข
 
1. นายเอกนรินทร์   หมื่อโป
 
5 ภาษาต่างประเทศ การแข่งขันเล่านิทาน (Story Telling) ม.1-ม.3 73 เงิน 14 1. เด็กหญิงณฌาณฌา  กะกุลพิมพ์
 
1. นางสาวอรวรรณ  พันธ์แก้ว
 
6 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 72 เงิน 7 1. เด็กชายพีระพล  ชวนนอก
2. เด็กชายอานนท์  ศรีกระหวัน
 
1. นายเอกชัย  บุญเกตุ